ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4957/2022) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH: KΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ», ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4957/2022, άρθρο 86, παρ.4 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204899

μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 30/09/2022 έως 14/10/2022 την αίτησή τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους από την Ιατρική Σχολή εφόσον καλύπτουν και τις προϋποθέσεις αριστείας στο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους (ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022/ άρθρο 2/παράγραφος 3).

Στο ΦΕΚ 4659/Β’/05-09-2022, δημοσιεύτηκε η αριθμ. 104375/Ζ1/29.09.2022 Υπουργική Απόφαση, όπου διαπιστώνεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού].

Σημειώνεται ότι

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα»

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP (UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»