ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4957/2022) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH: KΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ», ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4957/2022, άρθρο 86, παρ.4 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204899

μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 30/09/2022 έως 14/10/2022 την αίτησή τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους από την Ιατρική Σχολή εφόσον καλύπτουν και τις προϋποθέσεις αριστείας στο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους (ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022/ άρθρο 2/παράγραφος 3).

Στο ΦΕΚ 4659/Β’/05-09-2022, δημοσιεύτηκε η αριθμ. 104375/Ζ1/29.09.2022 Υπουργική Απόφαση, όπου διαπιστώνεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού].

Σημειώνεται ότι

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα»

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP (UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

Κατεβάστε το ΦΕΚ των δικαιολογητικών σε μορφή pdf

Κατεβάστε το ισοδύναμο εισόδημα για το 2022-2023 σε μορφή pdf