ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2022

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

14/01/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Δέσποινα Μπριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Eating habits of overweight and obese children

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας τον 21ο αιώνα, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, και κάποια είδη καρκίνου.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών/ διατροφικών προτύπων και του κινδύνου παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: “obesity,” “eating habits” “dietary pattern,” “childhood,” “children,” “adolescents. Τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού των άρθρων για συμπερίληψη στην παρούσα ανασκόπηση ήταν τα εξής: (1) οι μελέτες να αφορούν σε υπέρβαρα και σε παχύσαρκα παιδιά (ηλικία < 18 ετών), (2) οι μελέτες να αφορούν στην αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών/ προτύπων μέσω ερωτηματολογίου, (3) η έκβαση των μελετών να είναι η συχνότητα κατανάλωσης των διάφορων τροφίμων, (4) οι μελέτες να είναι πρωτογενείς δημοσιευμένες από 01/01/2015 έως 31/12/2020 και γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ηλεκτρονική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψαν 1202 μελέτες, εκ των οποίων οι 16 συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Η πλειοψηφία των μελετών (n=14) ήταν συγχρονικές μελέτεςς. Οι μελέτες ανέφεραν από δύο έως τέσσερα διατροφικά πρότυπα. Το διατροφικό πρότυπο που βρέθηκε να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπερβαρότητας και παχυσαρκίας περιλάμβανε την κατανάλωση λιπαρών τυριών, ζαχαρούχων ποτών, επεξεργασμένων τροφίμων, γρήγορου φαγητού, σνακ, ζωικών προϊόντων, πλήρους γάλατος και εκλεπτυσμένων σπόρων. Από την άλλη, το διατροφικό πρότυπο που περιλάμβανε την κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, ψαριών, ξηρών καρπών, οσπρίων και γιαουρτιού δε σχετίστηκε με τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά και οι έφηβοι που τηρούν τα διατροφικά πρότυπα που αποτελούνται από τρόφιμα ενοχοποιημένα για ανάπτυξη παχυσαρκίας, είναι πιθανότερο να αναπτύξουν παχυσαρκία. Για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, και της μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης παχύσαρκων ενηλίκων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις που θα στοχεύουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Overweight and obesity are serious public health problems of the 21st century, as they increase the risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, as well as some types of cancer.

AIM: The aim of the research study was to investigate the expectations of children, adolescents and young adults who have undergone hematopoietic stem cell transplantation.

METHODΟLOGY: PubMed was searched using the following keywords: “obesity,” “eating habits”, “dietary pattern,” “childhood,” “children,” adolescents. The criteria for selecting and/or excluding articles were: (1) studies related to overweight and obese children (age <18 years), (2) studies that identified the eating habits / eating patterns through a questionnaire, (3) the outcome of the studies was the frequency of consumption of various foods, and (4) the studies were original, published from 01/01/2015 to 31/12/2020 and written in English

RESULTS: From the search of the international literature, 1202 studies emerged, of which 16 were included in the review. Most of the studies (n = 14) were cross-sectional studies. Studies reported two to four dietary patterns. The dietary pattern, which included the consumption of fatty cheeses, sugary drinks, processed foods, fast food, snacks, animal products, whole milk, and refined seeds, was associated with an increased risk of developing obesity. On the other hand, the dietary pattern that included the consumption of vegetables, fruits, whole grains, fish, nuts, legumes, and yogurt was not associated with the risk of developing obesity.

CONCLUSIONS: Children and adolescents who follow a diet consisting of obesogenic foods are more likely to develop obesity. To prevent childhood obesity and reduce the prevalence of obesity in adulthood, it is necessary to develop effective approaches aimed at adopting healthy eating patterns.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Διατροφικό πρότυπο, Διατροφική συνήθεια, Έφηβος, Παιδί, Παχυσαρκία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Eating pattern, Eating habit, Adolescent, Child, Obesity

Αριθμός σελίδων

64

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

65

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος 70, Τεύχος 4, 2020

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/05/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Εκτίμηση του άγχους των νοσηλευτών στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Assessment of nurses’ stress in pediatric oncology departments

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα νοσηλευτών που εκτίθενται σε πληθώρα αγχογόνων παραγόντων στον εργασιακό τους χώρο.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του άγχους των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μη παρεμβατική συγκριτική μελέτη σε δείγμα 120 νοσηλευτών που εργάζονται σε παιδιατρικά τμήματα αιματολογίας – ογκολογίας και παιδιατρικά και παιδοχειρουργικά τμήματα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Nurse Stress Scale. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθεί την κανονική κατανομή και μιας διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test). Ο έλεγχος της ομοιογένειας της διασποράς μεταξύ των συγκρινόμενων δειγμάτων γίνεται με το Levene test. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v. 26 και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύνολο των νοσηλευτών αναφέρουν ότι βιώνουν στατιστικά σημαντικό έντονο άγχος για όλες τις υποκλίμακες της κλίμακας NSS. Οι μισοί νοσηλευτές αναφέρουν ότι βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά, ενώ το επίπεδο άγχους μειωνόταν με την αύξηση της προϋπηρεσίας. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του άγχους και του θανάτου και «Υποφέρειν» και της έλλειψης υποστήριξης από το προσωπικό στους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές που ανέφεραν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συσχέτιση του άγχους με την αβεβαιότητα της θεραπείας των ασθενών. Ιδιαίτερα αγχογόνοι παράγοντες για τους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές είναι το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το φυσικό περιβάλλον, ο φόρτος εργασίας, οι συγκρούσεις με νοσηλευτές, προϊσταμένους, και γιατρούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά ενώ το ψυχολογικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερα αγχογόνους παράγοντες.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Pediatric oncology nurses are a special group of nurses who are exposed to a variety of stressors in their workplace.

AIM: The purpose of the study is to investigate the stress of pediatric oncology nurses.

METHODΟLOGY: This is a non-invasive comparative study on a sample of 120 nurses working in pediatric departments of hematology – oncology and pediatric and pediatric surgery departments. The Nurse Stress Scale was used for data collection. The x2 test (chi-square test) was used to investigate the relationship between two categorical variables. Student’s t-test was used to investigate the relationship between a quantitative variable following the normal distribution and a bisector variable. The homogeneity of the dispersion between the compared samples is checked with the Levene test. The data analysis was performed with the statistical package SPSS v. 26 and at the level of statistical significance 0.05.

RESULTS: All nurses report experiencing statistically significant severe stress for all subscales of the NSS scale. Half of the nurses report experiencing stress often or very often, while the level of stress decreased with increasing seniority. A statistically significant correlation was observed between stress and death and “suffering” and a lack of staff support in pediatric oncology nurses who reported a statistically significantly lower correlation between stress and patient treatment uncertainty. Particularly stressful for pediatric oncology nurses are psychological, social, physical environment, workload, conflicts with nurses, supervisors, and physicians.

CONCLUSIONS: Pediatric oncology nurses experience stress often or very often while the psychological, social and physical environment are particularly stressful factors.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδιατρικοί νοσηλευτές, Ογκολογικοί νοσηλευτές, Εργασιακό άγχος, Προσωπική διεργασία και προγραμματισμός.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Pediatric nursing, Oncology nursing, Occupational stress, Personnel Staffing and Scheduling.

Αριθμός σελίδων

114

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

16

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “International Journal of Caring Sciences”

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

29/01/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Σιαχανίδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πονς-Ροντρίγκεθ Μαρία-Ροζέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Χαρμανδάρη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Αξιολόγηση της κινητικότητας άνω άκρων βρεφών με την κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) και έλεγχος αξιοπιστίας της κλίμακας

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Evaluation of the mobility of the upper extremities of infants with the Hand Assessment for Infants(HAI) scale and reliability testing of the scale

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: κλίμακα Ηand Assessment for Infants (HAI) είναι μια κλίμακα αξιολόγησης της κινητικότητας των άνω άκρων σε βρέφη ηλικίας 3 έως 12 μηνών. Σχεδιάστηκε ειδικά για βρέφη υψηλού κινδύνου από μία ομάδα επαγγελματιών υγείας από το Karolinska Institute στη Σουηδία και το Stella Maris Scientific Institute στην Ιταλία. Είναι η πρώτη κλίμακα που δημιουργήθηκε για να μετράει πόσο καλά χρησιμοποιεί ένα βρέφος τόσο τα δύο χέρια μαζί, όσο και το κάθε χέρι ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει λεπτομερή και προσεκτική αξιολόγηση των συνολικών δεξιοτήτων των άνω άκρων

ΣΚΟΠΟΣ: O σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εφαρμοστεί η κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) σε βρέφη υψηλού κινδύνου ηλικίας 3-12 μηνών, ώστε 1) να ελεγχθεί η αξιοπιστία της κλίμακας και 2) να αξιολογηθεί η κινητικότητα των άνω άκρων τους. Η χρήση της κλίμακας αυτής θα μπορούσε να βοηθήσει γιατρούς και φυσικοθεραπευτές στην καλύτερη αξιολόγηση της κινητικότητας βρεφών υψηλού κινδύνου, ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν έγκαιρα πιθανές κινητικές διαταραχές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε μετάφραση της κλίμακας ΗΑΙ στα Ελληνικά και στη συνέχεια, έγινε αντίστροφη μετάφραση (back translation) από τα ελληνικά στα αγγλικά, ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της μετάφρασής της. Ελέγχθηκαν 23 βρέφη (9 τελειόμηνα και 14 πρόωρα) ηλικίας 3 έως 12 μηνών από την Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης Μονάδας Νεογνών) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, που έχουν αναφερθεί ως υψηλού κινδύνου για κινητικές διαταραχές και τα οποία, είχαν παραπεμφθεί για φυσικοθεραπευτική εκτίμηση. H συλλογή του δείγματος διήρκεσε 3 μήνες και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε σχέση με την προωρότητα, τη νοσηλεία στη ΜΕΝΝ, τη νευρολογική εξέταση και άλλα στοιχεία. Η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκε μέσω του ελέγχου της συμφωνίας μεταξύ των κριτών (inter-rater reliability), με την αξιολόγηση της βιντεοσκόπησης κάθε βρέφους από διαφορετικό ερευνητή, ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κριτών. Επιπλέον, αναζητήθηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων της κλίμακας ΗΑΙ με τα αντίστοιχα της κλίμακας Alberta. Ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το SPSS v.25.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το δείγμα αποτελούνταν από 14 πρόωρα και 9 τελειόμηνα βρέφη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ υψηλή αξιοπιστία μεταξύ των βαθμολογητών, τόσο για τις δοκιμασίες που αφορούν στη χρήση των δύο χεριών ταυτόχρονα (ICC=.996), όσο και για τις δοκιμασίες που αφορούν στη χρήση του κάθε χεριού ξεχωριστά (ICC=.984). Επίσης, φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνολικού σκορ όλων των δοκιμασιών που συγκέντρωσαν τα βρέφη (BoHS) και της φυσιολογικής ή παθολογικής νευρολογικής τους εξέτασης. Τα βρέφη με φυσιολογική νευρολογική εξέταση, είχαν υψηλότερη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ΗΑΙ από εκείνα με παθολογικά ευρήματα στην νευρολογική εξέταση. Από τον έλεγχο της συσχέτισης της κλίμακας ΗΑΙ με την κλίμακα Alberta προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών εργαλείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κλίμακα ΗΑΙ είναι η πρώτη που αξιολογεί την κινητικότητα τόσο του κάθε χεριού ξεχωριστά, όσο και των δύο χεριών ταυτόχρονα, σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα βρεφών, έχοντας τη δυνατότητα να συγκρίνει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των δύο χεριών μεταξύ τους. Τα συμπεράσματα αυτής της πιλοτικής έρευνας δείχνουν ότι η ΗΑΙ είναι μια αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης της κινητικότητας των χεριών σε βρέφη Ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 3-12 μηνών, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη. Η μελέτη αυτή αποτελεί τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των παρόντων αποτελεσμάτων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Hand Assessment for Infants Infants (HAI) is a scale that evaluates the mobility of the upper extremities in infants aged 3 to 12 months. Designed specifically for high-risk infants by a team of health professionals from the Karolinska Institute in Sweden and the Stella Maris Scientific Institute in Italy. It is the first scale created to measure how well an infant uses both hands together and each hand separately, allowing a detailed and careful assessment of the overall skills of the upper limbs.

AIM: The purpose of this study was to apply the Hand Assessment for Infants (HAI) scale to high-risk infants aged 3-12 months in order to 1)check the reliability of the scale and 2) evaluate the mobility of their upper extremities. The use of this scale could help physicians and physiotherapists to better assess the mobility of high-risk infants so that potential movement disorders can be detected in a timely manner.

METHODΟLOGY: Τhe HAI scale was translated into Greek and then backed up from Greek to English to confirm the accuracy of the translation. 23 infants (9 full-term and 14 preterm infants) aged 3 to 12 months, which had been reported as high-risk and referred for physiotherapy were examined at the neonatal follow-up clinic of the 1st Department of Pediatrics of National and Kapodistrian University of Athens at ”Aghia Sophia” Children’s Hospital. The collection of the sample lasted 3 months and the results were analyzed in relation to prematurity, hospitalization in NICU, neurological examination and other data. The reliability of the scale was examined through inter-rater reliability, with the evaluation of each infant’s hand mobility via observation by a different researcher. Moreover, a possible correlation between HAI and Alberta scale scores was evaluated. Statistical significance was set at p<0.05. All analyses were performed using SPSS v.25.

RESULTS: he sample consisted of 14 premature and 9 full-term infants. The results showed very high reliability among the assessors, both for the items related to the use of both hands at the same time (ICC=.996) and for the items related to the use of each hand separately (ICC=.984). Moreover, a statistically significant correlation between the overall score on all items (BoHS) and normal or pathological neurological examination was found. Infants with normal neurological examination had a higher overall score on the HAI scale than those with pathological findings on neurological examination. Finally, the evaluation of the association between the HAI and Alberta scale scores showed a statistically significant positive correlation between these two
tools.

CONCLUSIONS: The HAI scale is the first one to evaluate the mobility of each hand separately, as well as that of both hands simultaneously, over a wide age range in infancy, with the ability to compare the use and functionality of both hands. The findings of this pilot study showed that HAI is a reliable scale for assessing hand mobility in Greek infants aged 3-12 months and could be used in clinical practice. The present study could be the basis for future research which will contribute to the strengthening of current results.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Αξιοπιστία, Kινητικότητα, ‘Aνω άκρα, Bρέφη, Kλίμακα, Ηand Assessment for Infants

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Reliability, Μobility, Upper extremities, Infants, Scale, Hand Assessment for Infants

Αριθμός σελίδων

75

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

27

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 02/08/2022

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία