Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2023

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

31/03/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Ψυχολογικές επιπτώσεις παιδιών και εφήβων σε περίοδο Covid-19

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Psychological effects of children and adolescents in the period of Covid-19

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα παιδιά και οι έφηβοι ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού που επηρεάστηκαν περισσότερο σε ψυχικό, κοινωνικό και σωματικό επίπεδο, λόγω της έλευσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Η πανδημία και η καραντίνα, με τα περιοριστικά μέτρα που κάθε φορά εφαρμόστηκαν, επηρεάζει την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, τη συμπεριφορά, τη σχολική ζωή, τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδείξει τις ψυχολογικές επιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων σε περίοδο Covid-19 μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική, περιγραφική μελέτη με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου μέτρησης, με δείγμα ευκολίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Ελλάδος μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2021. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 παιδιά και έφηβοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19. Δημιουργήθηκε νέο ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε εξ’ υπαρχής (ab initio) με έξι εννοιολογικές κατασκευές που αναφέρονταν: στις ανησυχίες, στις αντιλήψεις που είχαν τα παιδιά και οι έφηβοι για το πως τους αντιμετωπίζουν οι γονείς τους, στις συναισθηματικές δυσκολίες, στις στρατηγικές αντιμετώπισης, στην εικόνα σώματος, στην πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων για το κατά πόσο η ζωή συνεχίζεται αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM® SPSS® Statistics Version 21. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κυρίων συνιστωσών καθώς και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Ως κατώφλι στατιστικής σημαντικότητας, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, θεωρήθηκε η τιμή p< 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων ήταν κορίτσια. Πάνω από το 80% των συμμετεχόντων παιδιών και εφήβων διέμεναν σε αστική περιοχή του Νομού Τρικάλων. Οι μισοί (50%) ήταν ηλικίας 12 ετών και άνω. Προέκυψαν πέντε από τους έξι παράγοντες: ανησυχίες παιδιών και εφήβων αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19 με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,79, αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων, με συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,68, συναισθηματικές δυσκολίες με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,75, στρατηγικές αντιμετώπισης με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,70, πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων για το κατά πόσο η ζωή συνεχίζεται αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,60. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ανησυχούν στατιστικά σημαντικά (p= 0,008) περισσότερο για την υγεία των δικών τους ανθρώπων όταν είναι μόνοι τους και δεν έχουν να μοιραστούν με κάποιον τις ανησυχίες τους, η μεγαλύτερη επιθυμία που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι να μάθουν πράγματα για την COVID-19 επηρεάζεται με θετικό πρόσημο στατιστικά σημαντικά (p= 0,009) από το αν υπήρξε κάποιο οικείο τους πρόσωπο που αρρώστησε από τον πανδημικό SARS-CoV-2, τα παιδιά και οι έφηβοι που μένουν μαζί με τους δυο γονείς τους θεωρούν στατιστικά σημαντικά περισσότερο (p= 0,001) ότι οι γονείς τους έχουν γίνει λιγότερο αυστηροί μαζί τους αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19, τα παιδιά και οι έφηβοι που μένουν μαζί με τους δυο γονείς τους θεωρούν στατιστικά σημαντικά περισσότερο (p= 0,013) ότι οι γονείς τους τους φροντίζουν περισσότερο αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19, τα παιδιά και οι έφηβοι που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πανδημία COVID-19 (p= 0,016) και οι γονείς τους είναι λιγότερο αυστηροί μαζί τους (p= 0,006) αναμένουν τη ζωή τους να επιστρέψει σε μια κανονικότητα αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19.Μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας, η πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων ότι μαζί με τους φίλους θα προχωρήσουν στη ζωή, δυναμώνει στατιστικά σημαντικά από το κατά πόσο έχουν επιβαρυνθεί λιγότερο συναισθηματικά (p= 0,024) και από το κατά πόσο αντιμετωπίζουν θετικότερα την καθημερινότητά τους (p< 0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην συστηματική εκπαίδευση θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία καθώς και να ιδρυθούν συμβουλευτικές υποστηρικτικές δομές για παιδιά, εφήβους που να προάγουν την γενικότερη ευεξία τους αλλά και των οικογενειών τους.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Children and adolescents belong to the population groups that were most affected at a mental, social and physical level, due to the advent of the pandemic and the restrictive measures implemented to safeguard public health and the safety of citizens. The pandemic and quarantine, with the restrictive measures applied each time, affects their psychosocial development, behaviour, school life, family and friendships.

AIM: The purpose of this study was to highlight the psychological impact of children and adolescents in Covid-19 after the lifting of restrictions due to pandemic COVID-19.

METHODOLOGY: A cross-sectional, descriptive study was conducted using an appropriate measurement tool, with a convenience sample. The study was carried out in a hospital in Greece between June and August 2021. The sample consisted of 100 children and adolescents of the Trikala Regional Unit immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic. A new questionnaire was created that was designed from the beginning (ab initio) with six conceptual constructs that referred to: concerns, perceptions that children and adolescents had about how their parents treat them, emotional difficulties, coping strategies, image body, in the belief of children and adolescents about whether life continues immediately after the lifting of restrictions due to a pandemic. The statistical package IBM® SPSS® Statistics Version 21 was used. Principal component analysis as well as multiple linear regression were performed. A p value < 0.05 was considered as the threshold for statistical significance, when not specified otherwise.

RESULTS: Almost 60% of the participants were girls. Over 80% of the participating children and adolescents lived in an urban area of Trikala Prefecture. Half (50%) were aged 12 or over. Five of the six factors emerged: concerns of children and adolescents immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic with Cronbach’s alpha coefficient (α) = 0.79, perceptions of children and adolescents, with Cronbach’s alpha coefficient (α) = 0 .68, emotional difficulties with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.75, coping strategies with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.70, belief of children and adolescents about whether life continues immediately after the removal of restrictions due to pandemic with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.60. The statistical analysis showed that children and adolescents worry statistically significantly (p= 0.008) more about the health of their own people when they are alone and do not have someone to share their worries with, the greatest desire that children and teenagers to learn things about COVID-19 is positively affected statistically significantly (p=0.009) by whether there was someone close to them who got sick from the SARS-CoV-2 pandemic, the children and teenagers who live with them two of their parents consider statistically significantly more (p= 0.001) that their parents have become less strict with them immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic, children and adolescents who live with both parents consider statistically significantly more (p= 0.013) that
their parents care for them more immediately after the lifting of restrictions due to the COVID19 pandemic, children and adolescents who want to learn more about the COVID-19 pandemic (p= 0.016) and their parents are less strict with them (p= 0.006) expect their lives to return to a normality immediately after the obviation of restrictions due to the COVID-19 pandemic. After the lifting of restrictions due to pandemic, children and adolescents’ belief that together with
friends they will move on in life,is statistically significantly strengthened by whether they are less emotionally burdened (p= 0.024) and by whether they are more positive about their daily life (p< 0.001).

CONCLUSIONS: Emphasis needs to be placed on the systematic education of issues related to mental health as well as the establishment of advisory support structures for children, adolescents to promote their general well-being and that of their families.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Πανδημία, Ψυχική υγεία, Ψυχολογικές επιπτώσεις, Οικογένεια, Γονείς, Άγχος, Θυμός, Κατάθλιψη

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Children, Adolescents, Pandemic, Mental health, Psychological effects, Stress, Anger, Depression

Αριθμός σελίδων

119

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

223

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 10/10/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

10/02/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Παντελεήμων Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Εθισμός στο διαδίκτυο και ψυχολογικές επιπτώσεις σε εφήβους

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Internet addiction and psychological impact on adolescents

Περίληψη

Ελληνικά:
Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική παράμετρο στη ζωή των εφήβων, καθώς μέσα από αυτό εκπληρώνουν σχολικούς, προσωπικούς, κοινωνικούς σκοπούς ενώ αντλούν ψυχική ικανοποίηση. Η εκτεταμένη ενασχόληση των νεαρών ατόμων με το διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εθιστικών συμπεριφορών. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μία σοβαρή μορφή ψυχοπαθολογίας που εμφανίζεται στον ανήλικο πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνική ζωή και τη σχολική πορεία τους. Ο σκοπός της παρούσας οριοθετημένης ανασκόπησης άρθρων (scoping review) είναι η μελέτη των ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει ο εθισμός στο διαδίκτυο στους εφήβους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τρεις βάσεις δεδομένων, ενώ η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κλίμακας Newcastle-Ottawa. Από την αναζήτηση προέκυψαν 25 μελέτες, εκ των οποίων η πλειοψηφία (17 από 25) φάνηκε να είναι μέτριας ποιότητας. Τα δεδομένα που προέκυψαν χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: κατάθλιψη και άγχος, αυτοκτονία, συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Οι έφηβοι που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο έχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού. Επιπλέον, εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθηματική ευημερία, ενώ θυματοποιούνται και εκδηλώνουν προβλήματα εξωτερίκευσης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορούν τον επιβαρυντικό ρόλο που έχει ο εθισμός στο διαδίκτυο στην ψυχική υγεία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των εφήβων. Οι έφηβοι εμφανίζουν δυσκολίες ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα που χρειάζεται να μειωθούν στο πλαίσιο θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Τhe internet is an important field in the life of teenagers as through it they fulfill school, personal, social and psychological purposes. Extensive engagement of young people with the internet can lead to the development of addictive behaviors. Internet addiction is a serious form of psychopathology that occurs in the underage population worldwide causing adverse effects on their health, social life and schooling. The purpose of this scoping review is to study the psychological effects of internet addiction on adolescents. The data were collected in three databases, while the quality evaluation of the included studies was performed with the use of the Newcastle-Ottawa Scale. Literature search yielded 25 observational studies. The results of their evaluation revealed that their majority (17 out of 25 studies) were of medium quality. Concluded data were divided into four categories: depression and anxiety, suicide, emotional and behavioral effects, school bullying and cyberbullying. Adolescents who are addicted to the Internet have an increased risk of developing symptoms of anxiety, depression and suicidal ideation. Moreover, they show low self-esteem and emotional well-being. These adolescents become victims and exhibit externalization problems. The findings from the literature review address the negative impact of internet addiction on mental health, emotional development and behavior of adolescents. Adolescents experience psychological and social difficulties that need to be reduced in the context of therapeutic interventions.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Εθισμός στο διαδίκτυο, Έφηβοι, Συνέπειες, Ψυχική υγεία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Literature review, Internet addiction, Adolescents, Consequences, Mental health

Αριθμός σελίδων

107

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

196

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Dermani Eleni Dimosieysi

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/01/2023

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βασιλική Σπούλου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Καδίτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Αποτελεσματικότητα του εμβολίου της γρίπης στα παιδιά. Συστηματική ανασκόπηση

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Effectiveness of influenza vaccine in children. A systematic review

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ιός της γρίπης είναι σημαντικό αίτιο θνητότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα (VE %) του εμβολίου της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε όλες τις ηπείρους το χρονικό διάστημα 2009-2020.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση (2009-2020) στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cochrane. Οι λίστες αναφοράς  επιλεγμένων άρθρων εξετάστηκαν για τον εντοπισμό πρόσθετων μελετών. Οι μελέτες κοόρτης, οι μελέτες ασθενών/μάρτυρες, οι συγχρονικές μελέτες και οι συστηματικές ανασκοπήσεις ήταν επιλέξιμες για συμπερίληψη. Τα δεδομένα επιλέχθηκαν για τα ακόλουθα κριτήρια: ηλικία 0-17 ετών, αποτελεσματικότητα εμβολίου (VE%). Η ποιότητα της μελέτης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA). Η επιλογή της μελέτης και η αξιολόγηση ποιότητας διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους ερευνητές. Μοντέλα σταθερού ή τυχαίου αποτελέσματος, κατά περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας του εμβολίου ήταν διαθέσιμα από 48 επιλέξιμες μελέτες. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κυμαινόταν μεταξύ 3% – 93,5%, με 31 μελέτες να καταλήγουν σε ποσοστά αποτελεσματικότητας >50% και 2 μελέτες να βρήκαν αρνητικά αποτελέσματα. Οι αναλυόμενες μελέτες προέρχονται από την Ασία (39,9%), τις ΗΠΑ (35,4%), την Ευρώπη (18,8%) και την Ωκεανία (6,3%). Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων (VE%) κατά τη δεκαετία 2009-2019 ήταν σε: Ασία: 46,7%(95%CI 33,2-58,4), ΗΠΑ: 56,7%(95%CI 50,6 -62,7%), Ευρώπη: 46,2%(95%CI 33,2-59,1)(P-value:0,094). Το VE% σε 3 χρονολογικές περιόδους ήταν: (2009-2012): 66,8%,(95%CI 57,9-75,6%), (2013-2016) 43,3%(95%CI 34, 9-51,7% και (2017-2019):51,5%(95%CI 45,3-57,8%),(P-value:0,003).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου σε παιδιά και εφήβους, αν και όχι πολύ υψηλή, ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη χρονολογική περίοδο. Κατά την περίοδο 2009-2012 βρέθηκε η καλύτερη αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Influenza is common cause of mortality and morbidity in children worldwide. We aimed to investigate the effectiveness (VE %) of the flu vaccine in children aged 0-17 years on all continents between 2009-2020.

METHODΟLOGY: A systematic search (2009-2020) was conducted in PubMed, Scopus, Cochrane databases. Reference lists of selected articles were screened to identify additional studies. Cohort studies, patient / control studies, cross-sectional studies, and systematic reviews were eligible for inclusion. Data were selected for the following criteria: age 0-17years, vaccine effectiveness (VE%). Study quality was evaluated using the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA). Study selection and quality assessment were conducted by independent researchers. Fixed- or random-effect models, as appropriate, were used to synthesize data.

RESULTS: Vaccine effectiveness data were available from 48 eligible studies. Vaccine effectiveness ranged between 3% – 93,5%, with 31 studies ending up in efficacy rates >50% and 2 studies finding negative result. Analyzed studies come from Asia (39,9%), USA (35,4%), Europe (18,8%) and Oceania (6,3%). Vaccines effectiveness (VE%) through the decade 2009-2019 was in: Asia: 46,7%(95%CI 33,2-58,4%), USA: 56,7%(95%CI 50,6-62,7%), Europe: 46,2%(95%CI 33,2-59,1%)(P-value:0.094). VE% in 3 chronological periods was: (2009-2012): 66,8%,(95%CI 57,9-75,6%), (2013-2016) 43,3%(95%CI 34,9-51,7% and (2017-2019):51,5%(95%CI 45,3-57,8%),(P-value:0.003).

CONCLUSIONS: Influenza vaccine effectiveness in children and adolescents, although not very high, varied depending on the geographical area and chronological period. During 2009-2012 was found the best vaccine effectiveness throughout the decade.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Εμβόλιο, Αποτελεσματικότητα, Παιδιά

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Inluenza, Effectiveness, Children, Vaccines, Vaccination

Αριθμός σελίδων

88

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

154

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Lazarou_Chrysanthi_Dimosieysi

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

13/04/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Κυριακή Καραβανάκη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παρασκευή Ζώση, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά “Αγ. Παντελεήμων”

Πρωτότυπος Τίτλος

Η επίδραση της χορήγησης ανασυνδυασμένης αυξητικής ορμόνης rhGH στο γλυκαιμικό προφίλ παιδιατρικών ασθενών με χαμηλό ανάστημα λόγω πλήρους ή μερικής ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης σε σχέση με το χρόνο θεραπείας

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The effect of recombinant growth hormone rhGH on the glycemic profile of pediatric patients with short stature due to growth hormone deficiency or insufficiency in relation to the duration of treatment

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δράση της GH ανταγωνίζεται την δράση της ινσουλίνης μέσω αύξησης της ηπατικής γλυκονεογένεσης και ανάπτυξης αντίστασης στην ινσουλίνη στους περιφερικούς ιστούς. Η εμφάνιση αυξημένου κινδύνου για προδιαβήτη ή διαβήτη στα παιδιά υπό αγωγή με GH δεν έχει αποσαφηνιστεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με rhGH να γίνεται έλεγχος του γλυκαιμικού προφίλ των ασθενών. Διαταραχή του γλυκαιμικού προφίλ μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άρρεν φύλο, γλυκόζη και ινσουλίνη νηστείας,HDL,συστολική αρτηριακή πίεση,δείκτης μάζας σώματος >25, οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS),έλλειψη ύπνου.

ΣΚΟΠΟΣ: Πρωτογενής σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας με rhGH σε παιδιατρικούς ασθενείς με χαμηλό ανάστημα, λόγω μερικής ή πλήρους έλλειψης αυξητικής ορμόνης, όσον αφορά το γλυκαιμικό προφίλ. Δευτερογενής σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση χαρακτηριστικών, τα οποία οδηγούν σε διαταραχές του γλυκαιμικού προφίλ των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται υπό θεραπεία με rhGH.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η παρούσα μελέτη είναι μία αναδρομική, διαμήκης μελέτη παρατήρησης (longitudinal), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά ‘Ο Άγιος Παντελεήμων’, με στοιχεία από το αρχείο της κλινικά υπεύθυνης κας Ζώση Παρασκευής, Διευθύντριας Ε.Σ.Υ Παιδιατρικής Κλινικής. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω κλινική από την 1η Ιουνίου 2019 έως και 1η Ιουνίου 2020. Η παρούσα μελέτη έχει εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του εν λόγω νοσοκομείου, και είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Ελσίνκι για έρευνες σε ανθρώπους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με rhGH είχε σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c. Η διαφορά μεταξύ έναρξης της θεραπείας και λήξης εμφανίζει μία αύξηση κατά 0,3% (p<0.001). Το διάμεσο ύψος, καθώς και το age-to-height z score (p<0.001) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών (p<0.001) αυξήθηκαν σημαντικά στο τέλος της αξιολόγησης, όπως επίσης και την συγκέντρωση της σωματομεδίνης (p<0.001) (ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας) IGF-Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς με ανεπάρκεια GH της μελέτης μας που έλαβαν θεραπεία με rhGH αυξήθηκε σημαντικά το ύψος στο τέλος αγωγής, αλλά και την συγκέντρωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό των ασθενών (25%). Οι ασθενείς αυτοί ήταν κυρίως αγόρια, με υψηλότερο τελικό ανάστημα από τα υπόλοιπα. Η χορήγηση της θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται και να γίνεται με στενή παρακολούθηση των ενδοκρινολογικών και μεταβολικών παραμέτρων. Αγγλικά ή άλλη γλώσσα: BACKGROUND: The action of GH antagonizes the action of insulin by increasing hepatic gluconeogenesis and developing insulin resistance in peripheral tissues. The occurrence of an increased risk of prediabetes or diabetes in GH-treated children has not been elucidated. It is therefore essential that patients’ glycemic profile be monitored during rhGH therapy. However, the action of GH antagonizes the action of insulin by increasing hepatic gluconeogenesis and developing insulin resistance in the peripheral tissues. This is why during rhGH treatment the glycemic status of patients should be monitored closely. Glycemic profile disorder may occur in patients with the following characteristics: male gender, fasting glucose, HDL, systolic blood pressure, body mass index> 25, family history of diabetes, Polycystic ovary syndrome (PCOS), lack of sleep.

AIM: The primary purpose of the present study was to evaluate the effect of rhGH therapy on children with short stature due to growth hormone deficiency or insufficiency in terms of glycemic profile. A secondary purpose of the present study was to identify features that lead to glycemic profile disorders in patients treated with rhGH.

METHODOLOGY: The present study is a retrospective, longitudinal observation study, which was carried out at the General Hospital of Nikaia-Piraeus ‘AGIOS PANTELEIMON’, with data deriving from the archive of the Endocrinology Clinic of Dr. Zosi Paraskevi, Director of the Department of Pediatrics. The study was carried out in the above clinic from June 1, 2019 until June 1, 2020. The present study was approved by the local Committee on the Ethics of Human Research, and was carried out in accordance with the Helsinki guidelines for research on human subjects.

RESULTS: rhGH had a significant effect on glycosylated hemoglobin HbA1c levels in patients who received treatment. When comparing the mean HbA1c levels between the beginning and the end of hGH treatment, a significant increase of 0.3% was observed (p<0.001). The median height, height to age z-score, the body mass index (BMI) and insulin-like growth factor (IGF-I) concentrations also increased significantly. Among our patients % had blood glucose levels >100 mg/dl at the end of GH treatment, while **% had HbA1c levels >/5.7%. These patients were similar in age with the rest of GH treated patients, were predominantly boys (**% vs **%, p=0.037), with higher final height compared with the rest of the patients (157 vs 148 cm, p=0.008).

CONCLUSIONS: In children treated with rhGH, HbA1c levels increased significantly. Therefore, the administration of the treatment should be individualized and patients should be monitored closely.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ανασυνδυασμένη Αυξητική Ορμόνη, Κοντό ανάστημα, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Recombinant Growth Hormone, Short Stature, Glycosylated Hemoglobin.

Αριθμός σελίδων

85

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

123

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Chaniotis Stavros Dimosieysi