Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

10/02/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Παντελεήμων Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Εθισμός στο διαδίκτυο και ψυχολογικές επιπτώσεις σε εφήβους

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Internet addiction and psychological impact on adolescents

Περίληψη

Ελληνικά:
Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική παράμετρο στη ζωή των εφήβων, καθώς μέσα από αυτό εκπληρώνουν σχολικούς, προσωπικούς, κοινωνικούς σκοπούς ενώ αντλούν ψυχική ικανοποίηση. Η εκτεταμένη ενασχόληση των νεαρών ατόμων με το διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εθιστικών συμπεριφορών. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μία σοβαρή μορφή ψυχοπαθολογίας που εμφανίζεται στον ανήλικο πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνική ζωή και τη σχολική πορεία τους. Ο σκοπός της παρούσας οριοθετημένης ανασκόπησης άρθρων (scoping review) είναι η μελέτη των ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει ο εθισμός στο διαδίκτυο στους εφήβους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τρεις βάσεις δεδομένων, ενώ η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κλίμακας Newcastle-Ottawa. Από την αναζήτηση προέκυψαν 25 μελέτες, εκ των οποίων η πλειοψηφία (17 από 25) φάνηκε να είναι μέτριας ποιότητας. Τα δεδομένα που προέκυψαν χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: κατάθλιψη και άγχος, αυτοκτονία, συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Οι έφηβοι που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο έχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού. Επιπλέον, εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθηματική ευημερία, ενώ θυματοποιούνται και εκδηλώνουν προβλήματα εξωτερίκευσης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορούν τον επιβαρυντικό ρόλο που έχει ο εθισμός στο διαδίκτυο στην ψυχική υγεία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των εφήβων. Οι έφηβοι εμφανίζουν δυσκολίες ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα που χρειάζεται να μειωθούν στο πλαίσιο θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Τhe internet is an important field in the life of teenagers as through it they fulfill school, personal, social and psychological purposes. Extensive engagement of young people with the internet can lead to the development of addictive behaviors. Internet addiction is a serious form of psychopathology that occurs in the underage population worldwide causing adverse effects on their health, social life and schooling. The purpose of this scoping review is to study the psychological effects of internet addiction on adolescents. The data were collected in three databases, while the quality evaluation of the included studies was performed with the use of the Newcastle-Ottawa Scale. Literature search yielded 25 observational studies. The results of their evaluation revealed that their majority (17 out of 25 studies) were of medium quality. Concluded data were divided into four categories: depression and anxiety, suicide, emotional and behavioral effects, school bullying and cyberbullying. Adolescents who are addicted to the Internet have an increased risk of developing symptoms of anxiety, depression and suicidal ideation. Moreover, they show low self-esteem and emotional well-being. These adolescents become victims and exhibit externalization problems. The findings from the literature review address the negative impact of internet addiction on mental health, emotional development and behavior of adolescents. Adolescents experience psychological and social difficulties that need to be reduced in the context of therapeutic interventions.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Εθισμός στο διαδίκτυο, Έφηβοι, Συνέπειες, Ψυχική υγεία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Literature review, Internet addiction, Adolescents, Consequences, Mental health

Αριθμός σελίδων

107

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

196

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Dermani Eleni Dimosieysi