Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

23/09/2021

Έτος εκπόνησης

2021

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Σουλτάνα Σιαχανίδου (Επιβλέπουσα), Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μαρία-Ροζέ Πονς-Ροντρίγκεθ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Μίχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Σύγκριση αναλγητικής επίδρασης μητρικού γάλατος και διαλύματος γλυκόζης σε πρόωρα νεογνά

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Comparison of analgesic effect between breastmilk and dextrose solution in preterm neonates

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου αποτελεί το επιθυμητό πρότυπο φροντίδας στα πρόωρα νεογνά, καθώς μπορεί να βελτιώσει την κλινική και νευροαναπτυξιακή έκβαση. Αν και ο νεογνικός πόνος μπορεί να αντιμετωπισθεί με διάφορες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης διαλύματος με γλυκιά γεύση, δεν υπάρχει ομοφωνία για τα πρόωρα νεογνά σχετικά με το είδος της παρέμβασης. Ενώ η χρήση του μητρικού γάλακτος ως αναλγητικό πριν τη διενέργεια επώδυνων πράξεων έχει μελετηθεί επαρκώς σε τελειόμηνα νεογνά και βρέφη, στα πρόωρα τα δεδομένα είναι λιγότερα.

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει αν το μητρικό γάλα ως προληπτική παρέμβαση παρουσιάζει μεγαλύτερη αναλγητική επίδραση συγκρινόμενο με το διάλυμα γλυκόζης 10% σε πρόωρα νεογνά που υφίστανται σκαριφισμό της πτέρνας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η προοπτική μελέτη διενεργήθηκε στη ΜΕΝΝ του μαιευτηρίου ΙΑΣΩ. Περιλήφθηκαν κλινικά σταθερά πρόωρα νεογνά, που λάμβαναν γεύματα από το στόμα. Σε κάθε νεογνό, στο πλαίσιο της τακτικής νοσηλείας, έγινε σκαριφισμός της πτέρνας 2 φορές σε διαφορετική χρονική στιγμή. Προηγουμένως, χορηγήθηκε 0,2-0,5 ml/kg ΒΣ μη-τρικό γάλα είτε διάλυμα γλυκόζης 10% στο στόμα του νεογνού. Δύο ανεξάρτητοι παρατηρητές, τυφλοί ως προς το είδος της παρέμβασης, αξιολόγησαν την αντίδραση στο επώδυνο ερέθισμα με βάση την κλίμακα του πόνου premature infant pain profile (PIPP) σε χρόνους 0-1ο, 1ο-2ο, 2ο-3ο, 3ο-4ο και 4ο-5ο λεπτό μετά το επώδυνο ερέθισμα. Ο πρωταρχικός σκοπός ήταν η σύγκριση της βαθμολογίας PIPP στα νεογνά όταν έλαβαν μητρικό γάλα έναντι του διαλύματος γλυκόζης 10%. Δευτερεύουσες εκβάσεις αποτέλεσαν η σύγκριση των μεταβολών των καρδιακών σφύξεων και του κορεσμού οξυγόνου των προώρων, μετά την χορήγηση μητρικού γάλακτος ή διαλύματος γλυκόζης 10%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 23 νεογνά με μέση ηλικία κύησης (ΗΚ) 31+5 εβδομάδες (εύρος 26+1-36+3εβδ) και μέσο βάρος γέννησης 1690γρ (εύρος 900-2500γρ) συμμετείχαν στη μελέτη. Τα νεογνά παρουσίασαν μικρότερη μέση τιμή της βαθμολογίας PIPP όταν χορηγήθηκε μητρικό γάλα σε σύγκριση με το διάλυμα γλυκόζης τόσο συνολικά (p<0,001) όσο και στις περιόδους 1ο-2ο, 2ο–3ο, 3ο-4ο, 4ο-5ο λεπτό μετά το επώδυνο ερέθισμα (p<0,05). Τόσο οι σφύξεις όσο και ο κορεσμός οξυγόνου των νεογνών επανήρθαν νωρίτερα στα βασικά επίπεδα όταν τα νεογνά έλαβαν μητρικό γάλα (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας έδειξε ότι το μητρικό γάλα πλεονεκτεί έναντι του δια-λύματος γλυκόζης 10% ως αναλγητική παρέμβαση, όταν χορηγείται πριν το σκαριφισμό της πτέρνας των πρόωρων νεογνών.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: he effective pain management is the desirable standard of care for preterm newborns, as it may improve their clinical and neurodevelopmental outcomes. Although, neonatal pain is manageable with a variety of interventions including oral solu-tions with sweet taste, there is no consensus on the treatment strategy regarding prema-ture neonates. Despite the use of breastmilk as analgesic before painful procedures has been studied adequately in term neonates and infants, the data are sparse in premature neonates.

AIM: The purpose of this trial was to investigate whether breastmilk as a prophylactic in-tervention, has a better analgesic effect compared with dextrose solution 10% in prema-ture neonates who are subject to heel lancing.

METHODOLOGY: Α prospective clinical trial was carried out in NICU of “IASO” Maternity Hospital. Clinically steady premature neonates, who were on oral feedings, were included. Each neonate, in the context of routine investigations during their NICU stay, underwent heel lancing, twice at different time points. Previously, 0,2-0,5 ml/kg of breastmilk or dex-trose solution 10% was given into their mouth. Two independent observers, blinded to the intervention, assessed Premature Infant Pain Profile (PIPP) at 5 periods between 0-1st, 1st-2nd,2nd -3rd, 3rd-4th and 4th-5th minute after the painful stimulus. The primary aim was to compare PIPP score in the neonates when they received breastmilk versus dextrose solu-tion. Secondary outcome were the comparison of heart rate and oxygen saturation change, before and after the painful stimulus when breastmilk or dextrose solution was given.

RESULTS: A total of 23 neonates with mean gestational age 31 weeks and 5 days (range 26+1-36+3 weeks) and mean birth weight 1690 gr (range 900-2500gr) were recruited. The neonates presented lower mean PIPP score, when they received breastmilk in comparison with dextrose solution, in total ((p< 0.001) and at periods between 1st -2nd, 2nd -3rd, 3rd-4th, 4th -5th minute after the painful stimulus (p<0,05). Both heart rate and oxygen saturation were restored earlier to baseline values, following administration of breastmilk in compari-son with dextrose solution (p<0,05).

CONCLUSIONS: Our study showed that breastmilk has an advantage over dextrose 10% as an analgesic intervention before heel lancing in preterm neonates.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Μητρικό γάλα, Διάλυμα γλυκόζης, Αναλγησία, Πρόωρα νεογνά

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Breastmilk, Glucose solution, Analgesia, Premature neonates

Αριθμός σελίδων

142

Ευρετήριο

Ναι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

2

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

389

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 30/09/2021

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2922149

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία