Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

07/07/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βασιλική Συριοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Mαρία Γ. Κανάριου, Παιδίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Ανοσολογίας ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Πρωτότυπος Τίτλος

Έλεγχος της Τ-Κυτταρικής Ανοσίας με τη δοκιμασία QuantiFERON SARS-CoV-2 σε άτομα που εμβολιάστηκαν με 3 δόσεις του BNT162b2 εμβολίου ή/και νόσησαν από τον ιό SARS-CoV-2

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Evaluation of T-cell responses with the QuantiFERON SARS-CoV-2 assay in individuals with 3 doses of BNT162b2 vaccine, SARS-CoV-2 infection, or hybrid immunity

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η κυτταρική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 μετά από νόσο COVID-19 ή SARS-CoV-2 εμβολιασμό ενδέχεται να είναι σημαντική για την μακροπρόθεσμη προστασία έναντι της σοβαρής νόσου COVID-19.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κυτταρικής ανοσιακής απάντησης μετά από λοίμωξη ή/και εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19 με μια δοκιμασία απελευθέρωσης Ιντερφερόνης-γ και η συσχέτιση της με την χυμική ανοσιακή απάντηση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Συμπεριλήφθηκαν παιδιά και ενήλικες, που ανάρρωσαν ή/και εμβολιάστηκαν για τη νόσο COVID-19. Ελήφθησαν δείγματα ολικού αίματος σε ηπαρίνη για τον προσδιορισμό της κυτταρικής ανοσιακής απάντησης με την δοκιμασία QuantiFERON SARS-CoV-2 (QFN), μέσω ανίχνευσης της Ιντερφερόνης-γ που παράγεται από τα CD4+ και τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα ως απάντηση σε αντιγόνα (Ag) του ιού. Το Ag1 διεγείρει την παραγωγή Ιντερφερόνης-γ από τα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα και το Ag2 από τα CD4+ και CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα ορού για την μέτρηση των αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ακίδας και της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης του SARS-CoV-2 καθώς και για τον προσδιορισμό της εξουδετερωτική ικανότητας των αντισωμάτων έναντι του wild type και της παραλλαγής Β.1.1.529.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 41 συμμετέχοντες: ανεμβολίαστα παιδιά (6/41) και ενήλικες (5/41) με ιστορικό νόσου COVID-19, εμβολιασμένοι ενήλικες (16/41) και εμβολιασμένοι ενήλικες με ιστορικό νόσου COVID-19 (14/41). Όλοι οι ενήλικες έλαβαν τρεις δόσεις του εμβολίου BNΤ162b2 6,2-10,9 μήνες πριν από την ένταξη τους στην μελέτη. Όλοι οι ανεμβολίαστοι συμμετέχοντες βρέθηκαν αρνητικοί με τη δοκιμασία QFN. Αντίθετα, το 50% (8/16) των εμβολιασμένων ενήλικων και το 57,1% (8/14) των ενήλικων με υβριδική ανοσία ήταν θετικοί στη δοκιμασία QFN. Από τους συμμετέχοντες που βρέθηκαν θετικοί, θετική απάντηση στο Ag1 και στο Ag2 ανιχνεύθηκε στο 68,8% και 87,5% των ασθενών αντίστοιχα, ενώ το 56,3% (9/16) ήταν θετικοί και στα δύο αντιγόνα. Οι τιμές της Ιντερφερόνης-γ στο Ag1 είχαν θετική συσχέτιση με τα επίπεδα των αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (P<0,001) και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του wild type (P=0,039), ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση με τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι της παραλλαγής Β.1.1.529 (P=0,09). Οι τιμές της Ιντερφερόνης-γ στο Ag2 είχαν θετική συσχέτιση με τα επίπεδα των αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (P=0,009).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H δοκιμασία QuantiFERON SARS-CoV-2 δεν εντόπισε ειδική Τ-κυτταρική ανοσολογική απάντηση σε άτομα με ιστορικό νόσου COVID-19 που δεν έλαβαν το εμβόλιο BNΤ162b2 και σε ένα σημαντικό ποσοστό των εμβολιασμένων. Περαιτέρω συγκριτικές μελέτες με διαφορετικές ανοσολογικές δοκιμασίες είναι απαραίτητες για να αποσαφηνιστεί εάν η χαμηλή θετικότητα της δοκιμασίας οφείλεται στην μείωση της ανοσίας έναντι του ιού με την πάροδο του χρόνου ή στην χαμηλή ευαισθησία της μεθόδου.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: Cellular immunity after SARS-CoV-2 infection or immunization may be important for long-lasting protection against severe COVID-19 disease.

AIM: The aim of this study was the evaluation of cellular immune response after SARS-C0V-2 infection and/or vaccination with the use of an interferon (IFN)-γ release assay and its correlation with humoral immunity.

METHODOLOGY: Children and adults with a history of SARS-COV-2 infection and/or vaccination were recruited in the study. Heparinized blood samples were obtained for the assessment of cellular immunity with QuantiFERON SARS-Cov-2. The assay detects the release of IFN-γ from CD4+ και CD8+ T-cells, after stimulation with SARS-Cov-2 antigens (Ag). Ag1 stimulates IFN-γ production from CD4+ T-cells and Ag2 from CD4+ and CD8+ T-cells. In parallel, serum samples were obtained for the measurement of SARS-CoV-2 antibodies against Nucleocapsid, antibodies against Spike and Neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 wild type and Β.1.1.529 variant.

RESULTS: In the study, 41 participants were enrolled: unvaccinated convalescent children (6/41) και adults (5/41), vaccinated adults (16/41) and vaccinated convalescent adults (14/41). All vaccinated adults had received three doses of the BNT162b2 COVID-19 vaccine at 6.2-10.9 months prior to their inclusion to the study. All the unvaccinated participants were tested negative with QFN. Regarding the vaccinated population, 50% (8/16) of the vaccinated uninfected adults and 57.1% (8/14) of the vaccinated convalescent adults were tested positive. Among the QFN positive individuals, a reactive response to antigen (Ag) 1 and to Ag2), was detected in 68.8% (11/16) and 87.5% (14/16) respectively, while 56.3% (9/16) had a reactive response to both antigens. Additionally, Ag1 IFN-γ values correlated positively with antibodies against Spike (P<0.001) and neutralizing antibodies against wild type (P=0.039) levels, but not with neutralizing antibodies against Β.1.1.529 variant (P=0.09). Ag2 IFN-γ values correlated positively with antibodies against Spike levels (P=0.009).

CONCLUSIONS: The SARS-CoV-2 QuantiFERON assay did not detect T-cell responses in unvaccinated COVID-19 convalescent individuals and in a significant number of vaccinated individuals with BNΤ162b2 SARS-CoV-2 mRNA vaccine. Further comparative studies with different immunology assays are required to elucidate whether this is the result of waning immunity or low sensitivity of the assay.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
SARS-CoV-2, Κυτταρική ανοσία, QuantiFERON, BNΤ162b2 εμβόλιο

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
SARS-CoV-2, Cellular immunity, QuantiFERON, BNΤ162b2 vaccine

Αριθμός σελίδων

73

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

72

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Dourdouna Maria Myrto Dimosieysi