Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

14/07/2021

Έτος εκπόνησης

2021

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη (Επιβλέπουσα), Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Ψυχική υγεία σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Mental Health of Overweight and Obese Children

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και τα προβλήματα ψυχικής υγείας στους νέους έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας στον Ελληνικό πληθυσμό. Μελέτες δείχνουν αλληλεπιδράσεις και κοινές οδούς μεταξύ της παχυσαρκίας και των προβλημάτων ψυχικής υγείας στους νέους, υποδηλώνοντας ότι η επιτυχής θεραπεία θα πρέπει ιδανικά να στοχεύει σε κοινούς υποκείμενους μηχανισμούς.

ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών µε αυξημένο σωματικό βάρος στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά τη χρήση ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και άσκησης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Μελετήθηκαν 111 ασθενείς, ηλικίας 6-15 ετών, με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) > 90η Ε.Θ. με τη χορήγηση ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας κατά την πρώτη επίσκεψη στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος και ένα χρόνο μετά την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Κατά την πρώτη επίσκεψη έγινε πλήρης κλινική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος των ασθενών, και δόθηκαν οδηγίες για σωστή διατροφή και άσκηση. Για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας χρησιμοποιήθηκαν για τα παιδιά, το ανιχνευτικό εργαλείο για τις ανησυχίες που σχετίζονται με το άγχος του παιδιού (S.C.A.R.E.D.), το ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση της κατάθλιψης των παιδιών (C.D.I.) και η έκθεση αυτοαναφοράς των νέων (Y.S.R.), ενώ για τους γονείς χρησιμοποιήθηκε η λίστα ερωτήσεων ελέγχου συμπεριφοράς παιδιού (C.B.C.L.) και το ανιχνευτικό εργαλείο (S.C.A.R.E.D.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ο ΔΜΣ παρέμεινε σταθερός, ωστόσο υπήρξε βελτίωση των καρδιομεταβολικών δεικτών. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βαθμολογία στα ερωτηματολόγια SCARED και CDI στα παιδιά, ενώ από τη μεριά των γονέων, το ερωτηματολόγιο CBCL υπέδειξε σημαντικές μειώσεις στις βαθμολογίες των σωματικών ενοχλήσεων (p=0.032) και προβλημάτων (p=0.006). Σημαντικά χαμηλότερες ήταν οι βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο SCARED κατά τη διάρκεια των 12 μηνών της μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και άσκησης στην μείωση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και στην βελτίωση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με αυξημένο βάρος σώματος.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Childhood obesity and mental health problems in young people have been recognized as important public health issues in the Greek population. Studies show interactions and commonalities between obesity and mental health problems in young people, suggesting that successful treatment should ideally target their common underlying mechanisms.

AIM: To evaluate physical and mental health problems of children and adolescents with overweight and obesity before and one year after the implementation of a personalized intervention program of healthy diet and physical exercise.

METHODOLOGY: One hundred eleven (n=111) children and adolescents, aged 6-15 years with body mass index (BMI) > 90th were studied prospectively before and one year after the implementation of a personalized intervention program of healthy diet and physical exercise. During the first visit, all patients underwent a full clinical examination and laboratory evaluation and were given advice on appropriate diet and exercise. To assess mental health, the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), the questionnaire to detect child depression (CDI) and the report on youth self-report (YSR) were used, while for parents the Child Behavior CheckList (CBCL) and the screening tool SCARED-parent version were used.

RESULTS: During the follow-up, BMI remained constant, however there was a significant improvement in cardiometabolic risk factors. No statistically significant differences were observed in the SCARED and CDI scores in children, while the CBCL questionnaire showed significant reductions in body discomfort (p = 0.032) and somatic problem (p = 0.006) scores and significantly lower scores in the SCARED questionnaire during the 12 months of the study.

CONCLUSIONS: These findings indicate that the implementation of a personalized intervention program of diet and physical exercise for one year results in a significant improvement in cardiometabolic problems and mental health of children and adolescents with overweight and obesity.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδική παχυσαρκία, παιδική κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Childhood obesity, childhood depression, anxiety disorders

Αριθμός σελίδων

74

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

0

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

77

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 14/07/2021

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2922149

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση