Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

22/12/2021

Έτος εκπόνησης

2021

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ελένη Ευαγγέλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Προσδοκίες παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων μετά από μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Γλώσσες εργασίας

Eλληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Expectations for life among adolescent, children and youngster undergoing hematopoietic stem cell transplantation

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HCT) παραμένει ως ένας από τους σημαντικότερους θεραπευτικούς τρόπους αντιμετώπισης για πολλές κακοήθεις και μη κακοήθεις αιματολογικές ασθένειες. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της μεταμόσχευσης έχει η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, έφηβο ή νεαρό ενήλικα. Παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία των ασθενών αποτελούν η νόσος, η επιδείνωση της ποιότητας της ζωής, οι συχνές νοσηλείες και η διάψευση των προσδοκιών.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι προσδοκίες των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες που είχαν νεοπλασματική νόσο και που πλέον προσέρχονται για παρακολούθηση μετά την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην «Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα». Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο άνοιξη 2019 έως 2020 μετά από έγκριση του Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο προσδοκιών, μαζί με ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενημέρωση για την υγεία, τις διαδικασίες μεταμόσχευσης, τις επιπλοκές, την ικανοποίηση, την ψυχική υγεία, την ενημέρωση για μελλοντικές συνέπειες μετά από την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς τα κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των παιδιών και εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση, t-test, Mann-Whitney, ανάλυση διακύμανσης και Kruskal-Wallis test με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 25.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το δείγμα αποτελούταν από 55 αγόρια (55 %) και 45 κορίτσια (45%) τα περισσότερα ήταν ηλικίας 7-12 (61%) ετών Ελληνικής καταγωγής στο μεγαλύτερο ποσοστό (88,8 %). Ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία του δείγματος νοσούσε από αιματολογική κακοήθεια (73%). Πριν την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων τα περισσότερα παιδιά και έφηβοι και νεαροί ενήλικες έλαβαν θεραπεία (85,3%), ενώ η ηλικία μεταμόσχευσης τους έγινε έως 10 ετών (63,9%) σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμονής για τη μεταμόσχευση έως 6 μήνες (73,9%) κυρίως από συγγενείς δότες (47%). Τα αποτελέσματα ανάλυσης κυρίων συνιστωσών στις προσδοκίες έδειξε συνολικό συντελεστή εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha=0,82, ενώ στο άλλο ερωτηματολόγιο το Cronbach’s alpha=0,73. Η στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην οικογενειακή προοπτική και πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για τη δημιουργία οικογένειας (p = 0,005), ενώ άλλη στατιστική σημαντική διαφορά που βρέθηκε ήταν στην ενημέρωση για την υγεία και το εξιτήριο και πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς που είχαν λάβει μόσχευμα από συγγενή δότη είχαν καλύτερη ενημέρωση (p = 0,037).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διερεύνηση των προσδοκιών των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων χρειάζεται τη συμβολή μιας ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού σε εξατομικευμένα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών θεμάτων, που να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας υγείας.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
INTRODUCTION: Hematopoietic stem cell transplantation remains one of the most important treatments for many malignant and non-malignant hematological diseases. The psychological state of the patient plays an important role in the successful outcome of the transplant, especially when it comes to a child, adolescent or young adult. Factors that affect the health of patients are the disease, the deterioration of the quality of life, the frequent hospitalizations and the refutation of expectations.

AIM OF THE STUDY: The aim of the research study was to investigate the expectations of children, adolescents and young adults who have undergone hematopoietic stem cell transplantation.

MATERIAL-METHODS: The sample of the study consisted of 100 children, adolescents and young adults who had neoplastic disease and who now come for follow-up after hematopoietic stem cell transplantation in the “Pediatric Oncology Unit Marianna V. Vardinogianni – Elpida”. The data collection took place in the spring period 2019 to 2020 after the approval of the Hospital using the expectation questionnaire, together with a special questionnaire concerning health information, transplant procedures, complications, satisfaction, mental health, information on future consequences after hematopoietic stem cell transplantation, as well as the socio-demographic and clinical characteristics of children and adolescents and young adults. Factor analysis, t-test, Mann-Whitney, analysis of variance (ANOVA) and Kruskal-Wallis test were used to analyze the results using the statistical program SPSS 25.0.

RESULTS: The sample consisted of 55 boys (55%) and 45 girls (45%) most of whom were aged 7-12 (61%) years and with Greek origin in the majority of them (88.8%). In terms of clinical features, the majority of the sample had hematologic malignancy (73%). Prior to hematopoietic stem cell transplantation, most children, adolescents and young adults received treatment (85.3%), while the age of transplantation was up to 10 years (63.9%) with a short waiting period for transplantation of up to 6 months (73.9%) mainly from relative donors (47%). The results of the analysis of the principal component analysis of the expectations showed a total internal relevance factor of Cronbach’s alpha = 0.82, while in the other questionnaire Cronbach’s alpha = 0.73. The statistically significant difference was observed in the family perspective and more specifically, the patients who had received treatment have higher expectations for starting a family (p = 0.005), while another statistically significant difference was found in health information and discharge and more specifically, patients who had received a transplant from a relative donor had better information (p = 0.037).

CONCLUSIONS: Investigating the expectations of children, adolescents, and young adults who have undergone hematopoietic stem cell transplants could be used to assess their current psychosocial status, and to improve the quality of their provided inpatient health care.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Μεταμόσχευση, Προσδοκίες, Παράγοντες, Έρευνα, Ψυχοκοινωνικά

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Transplant, Expectations, Factors, Research, Psychosocia

Αριθμός σελίδων

87

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

92

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό Περιεγχειρητική Νοσηλευτική