Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

07/09/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Συσχέτιση επιπέδων θυρεοτροπίνης και θυρεοειδικών ορμονών με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Association between thyreotropin and thyroid hormones with cardiometabolic risk factors in overweight and obese children and adolescents

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ορμόνες του θυρεοειδούς ρυθμίζουν το μεταβολισμό και παίζουν σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή ομοιόσταση. Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ θυρεοτροπίνης (TSH), θυρεοειδικών ορμονών και καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία.

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της θυρεοτροπίνης (TSH), των θυρεοειδικών ορμονών και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε παχύσαρκα, υπέρβαρα και φυσιολογικού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) παιδιά και εφήβους πριν και μετά την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τρόπο ζωής για ένα έτος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Μελετήσαμε προοπτικά χίλια τριακόσια έντεκα (n = 1.311) παιδιά και εφήβους ηλικίας 2–18 ετών [με μέση ηλικία ± τυπική απόκλιση (SD): 10.10 ± 2.92 έτη]. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν ως παχύσαρκοι (n= 727, 55.45%), υπέρβαροι (n=4384, 29.29%) ή φυσιολογικού ΔΜΣ (n=200, 15.26%) σύμφωνα με τις καμπύλες σωματικών ανθρωπομετρικών δεδομένων του IOTF ( International Obesity Task Force). Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν από μια διεπιστημονική ομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα και έλαβαν εξατομικευμένη καθοδήγηση σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση για 12 μήνες. Λεπτομερής κλινική εξέταση και εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά και οι έφηβοι με παχυσαρκία είχαν σημαντικά υψηλότερη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, περίμετρο μέσης, περίμετρο ισχίου και αναλογία μέσης προς ισχίο (WHratio) από τα υπέρβαρα και φυσιολογικού ΔΜΣ παιδιά και έφηβους και στις δύο αξιολογήσεις. Επιπλέον, είχαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης πλάσματος νηστείας και ινσουλίνης ορού, HbA1C, τριγλυκεριδίων, LDL-χοληστερόλης, ουρικού οξέος και ApoB και σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις HDL-χοληστερόλης, ApoA1 και βιταμίνης D από τα παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και φυσιολογικό ΔΜΣ. Οι αρχικές συγκεντρώσεις της ολικής Τ3 συσχετίστηκαν θετικά με το ουρικό οξύ και την HbA1C και αρνητικά με την κρεατινίνη, ενώ οι συγκεντρώσεις της Ελεύθερης Τ4 (FT4) συσχετίστηκαν αντιστρόφως ανάλογα με τις συγκεντρώσεις ινσουλίνης κατά την αρχική αξιολόγηση. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των αρχικών συγκεντρώσεων TSH και των παραμέτρων καρδιομεταβολικού κινδύνου. Ένα έτος μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων, πολλοί καρδιομεταβολικοί δείκτες, συμπεριλαμβανομένων του λιπιδαιμικού προφίλ, HbA1C, ALT και γGT, βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τους συμμετέχοντες. Στο σύνολο των συμμετεχόντων, οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις της FT4 είχαν σημαντική αρνητική συσχέτιση με τις αλλαγές στις συγκεντρώσεις της ολικής χοληστερόλης και ινσουλίνης , ενώ παράλληλα οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις της Τ3 είχαν σημαντική θετική συσχέτιση με τις αλλαγές στο ουρικό οξύ, τη γλυκόζη, τη HbA1C και τα τριγλυκερίδια και σημαντική αρνητική συσχέτιση με τις αλλαγές στην κρεατινίνη και την HDL χοληστερόλη. Τέλος, οι αλλαγές των συγκεντρώσεων της TSH είχαν σημαντική θετική συσχέτιση με τις αλλαγές στις συγκεντρώσεις της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της γλυκόζης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε παιδιά και εφήβους με αυξημένο βάρος σώματος, οι θυρεοειδικές ορμόνες σχετίζονται με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις των TSH, T3 και FT4 σχετίζονται επίσης με αλλαγές σε διάφορες καρδιομεταβολικές παραμέτρους, όπως η χοληστερόλη, η γλυκόζη, τα τριγλυκερίδια και η κρεατινίνη.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Thyroid hormones regulate metabolism and play a significant role in cardiovascular homeostasis. However, the association between thyreotropin (TSH), thyroid hormones and cardiometabolic risk factors has not been elucidated in children and adolescents with overweight and obesity.

AIM: To evaluate the relation of TSH and thyroid hormones with cardiometabolic parameters in obese, overweight and normal-weight children and adolescents before and after the implementation of a comprehensive, multidisciplinary, personalized life-style intervention program for 1 year.

METHODΟLOGY: One thousand and three hundred eleven (n = 1.311) children and adolescents aged 2–18 years (mean age ± SD: 10.10 ± 2.92 years) were studied prospectively. Subjects were classified as obese (n = 727, 55.45%), overweight (n = 384, 29.29%) or with normal body mass index (BMI) (n = 200, 15.26%) according to the International Obesity Task Force cutoff points. All participants were evaluated by a multidisciplinary team at frequent intervals, received personalized guidance on diet and physical exercise and were studied prospectively for 1 year. Detailed clinical evaluation and laboratory investigations were performed at the beginning and at the end of the study.

RESULTS: Subjects with obesity had significantly higher systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure, waist circumference, hip circumference and waist-to-hip ratio than overweight and normal-BMI subjects on both assessments. In addition, they had significantly higher concentrations of fasting plasma glucose and serum insulin, HbA1C, triglycerides, LDL-cholesterol, uric acid and ApoB, and significantly lower concentrations of HDL-cholesterol, ApoA1 and Vitamin D than their overweight and normal-BMI counterparts. Baseline total T3 concentrations were positively associated with uric acid and HbA1C and negatively associated creatinin, while Free T4 concentrations were inversely associated with baseline insulin concentrations. No associations were found between baseline TSH concentrations and cardiometabolic risk parameters. Following the 1-year of multidisciplinary management interventions, some cardiometabolic indices, including lipids, HbA1C, ALT and γGT, improved significantly in all subjects. In all subjects, changes in Free T4 concentrations had a significant negative association with changes in cholesterol and insulin concentrations, while T3 changes had a significant positive association with changes in uric acid, glucose, HbA1C and TG and a significant negative association with changes in creatinine and HDL. Finally, TSH showed a significant positive association with changes in cholesterol, triglyceride and glucose concentrations.

CONCLUSIONS: In overweight and obese children and adolescents thyroid hormones are associated with indices conferring cardiometabolic risk. Changes in Free T4, T3 and TSH concentrations are also associated with changes in various cardiometabolic parameters, such as cholesterol, glucose, triglyceride and creatinine.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παχυσαρκία, Θυρεοειδική λειτουργία, Καρδιομεταβολικοί παράγοντες, Θυρεοειδικές ορμόνες, Υπερβαρότητα

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Obesity, Thyroid hormone, Cardiometabolic risk factors, Thyroid function, Overweight

Αριθμός σελίδων

126

Ευρετήριο

Ναι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

3

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

210

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 08/09/2025

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Ramouzi_Eleni_Dimosieysi