Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

07/07/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρωτότυπος Τίτλος

Η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και σωματικής δραστηριότητας στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους εφήβους

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The effectiveness of a multidisciplinary, personalized intervention program of diet, sleep and physical activity in the management of obesity in adolescents

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παχυσαρκία κατά την εφηβική ηλικία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως, με 1 στους 5 εφήβους στις ΗΠΑ να είναι παχύσαρκοι, ενώ η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ χωρών της Ευρώπης (European region κατά τον Παγκόσιο Οργανισμό Υγείας) στον επιπολασμό της εφηβικής παχυσαρκίας. Επιπρόσθετα, η παχυσαρκία κατά την εφηβική ηλικία συσχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα στην ενήλικη ζωή. Η αύξηση της κατανάλωσης πρόχειρου φαγητού και του καθιστικού τρόπου ζωής είναι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία στους εφήβους. Οι επιπλοκές της είναι σημαντικές και καθιστούν την αντιμετώπισή της αναγκαία.

ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και σωματικής δραστηριότητας ως μέθοδος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε εφήβους στην Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Μελετήθηκαν 544 (n=544) έφηβοι (μέση ηλικία +/- τυπική απόκλιση: 12,29 +/- 2,10 έτη; Αγόρια: 216, Κορίτσια: 328) για ένα έτος. Οι έφηβοι ταξινομήθηκαν ανάλογα με το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε εφήβους με παχυσαρκία, με υπερβαρότητα και με φυσιολογικό ΔΜΣ, σύμφωνα με τα όρια του International Obesity Task Force. Προ της παρέμβασης, ελήφθη λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, και έγινε πλήρης κλινική εξέταση με προσδιορισμό των ανθρωπομετρικών παραμέτρων και των σταδίων ενήβωσης κατά Tanner. Επιπλέον, διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος με προσδιορισμό αιματολογικών, βιοχημικών και ενδοκρινολογικών παραμέτρων, καθώς και λιπομέτρηση για τον προσδιορισμό της σύστασης του σώματος. Κατόπιν, οι έφηβοι έλαβαν οδηγίες για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και σωματικής άσκησης. Η παρακολούθηση των εφήβων στο ιατρείο έγινε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ένα έτος μετά την έναρξη της παρέμβασης, έγινε εκ νέου κλινική εκτίμηση και εργαστηριακός έλεγχος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την αρχική αξιολόγηση, 55,0% των εφήβων ήταν παχύσαρκοι, 29,6% υπέρβαροι και 15,4% φυσιολογικού ΔΜΣ. Τα αγόρια είχαν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας (69.4% έναντι 45,4%, p<0,001) αλλά χαμηλότερα ποσοστά υπέρβαρου (21,8% έναντι 34,8%, p<0,001) σε σχέση με τα κορίτσια. Οι έφηβοι με παχυσαρκία είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, καθώς και καρδιομεταβολικούς δείκτες συγκριτικά με εφήβους με υπέρβαρο ή φυσιολογικό ΔΜΣ. Ένα έτος μετά την έναρξη της παρέμβασης, το ποσοστό των εφήβων με παχυσαρκία μειώθηκε κατά 27,1%, με την συνολική κατανομή να τροποποιείται ως εξής: 40,1% παχύσαρκοι, 34,2% υπέρβαροι και 25,7% φυσιολογικού ΔΜΣ. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των περισσότερων καρδιομεταβολικών δεικτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους εφήβους.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: The prevalence of adolescent obesity is rising globally, with 1 in 5 adolescents in USA being obese, while Greece comes second among countries of the European region in the prevalence of adolescent obesity. Adolescent obesity is associated with increased morbidity and mortality in adulthood and constitutes a major medical and social concern. The increased intake of poor quality food combined with the insufficient physical exercise are the leading causes of adolescent obesity. Considering its adverse ramifications, interventions targeting this problem are a necessity.

AIM: To evaluate the effectiveness of a multidisciplinary, personalized intervention program of diet, sleep and physical activity in the management of obesity in adolescents in Greece.

METHODOLOGY: Five hundred and forty-four adolescents (mean age +/- standard deviation: 12.29 +/- 2.10 years old; Males: 216, Females: 328) were studied prospectively for one year. The adolescents were divided in three groups based on their Body-Mass-Index (BMI), according to the cut-off points of the International Obesity Task Force guidelines. At the beginning of the study, all subjects underwent complete medical examination and determination of body composition as well as hematologic, biochemical and endocrinologic parameters). Consequently, all subjects adhered to a multidisciplinary, personalized intervention program of diet, sleep and physical activity. According to the category of the BMI, the frequency of the follow-up examinations was determined: adolescents with obesity were assessed every month, with overweight every two months and normal BMI every three months. They all underwent the same clinical and laboratory evaluation at the end of the study, twelve months after the intervention.

RESULTS: At initial evaluation, 55% of the adolescents were obese, 29.6% overweight and 15.4% had normal BMI. The percentage of obesity was higher among boys compared to girls (69.4% vs. 45.4%, p<0,001) as opposed to the percentage of overweight, which was higher in girls, compared to boys (34.8% vs. 21.8%, p<0,001). Adolescents with obesity had significantly higher Systolic and Diastolic Blood Pressure, as well as cardiometabolic parameters compared to overweight and normal weight subjects. At the end of the study, the obesity rates decreased by 27.1% and thus, 40.1% of the adolescents studied were now obese, 34.2% were overweight and 25.7% had normal BMI. Moreover, there was a significant amelioration of most cardiometabolic risk factors.

CONCLUSIONS: A comprehensive, multidisciplinary personalized life-style intervention program is effective at reducing the prevalence of obesity in adolescents.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παχυσαρκία, Εφηβεία, Διατροφή, Σωματική δραστηριότητα

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Obesity, Adolescence, Diet, Physical activity, Management

Αριθμός σελίδων

128

Ευρετήριο

Ναι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

2

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

189

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 07/07/2025

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Anastasiadou Aliki Dimosieysi