Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

13/03/2024

Έτος εκπόνησης

2024

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Παναγιώτα Περβανίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αργύριος Ντινόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης στα άτομα με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The role of oxytocin in patients with autism spectrum disorder

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, ενός νευροπεπτιδίου που εμπλέκεται στον κοινωνικό δεσμό και τη ρύθμιση της κοινωνικής συμπεριφοράς, έχει κερδίσει σημαντική προσοχή σε σχέση με τη διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία στοχεύει να ανασκοπήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο της ωκυτοκίνης στην κοινωνική συμπεριφορά και τον αυτισμό, διερευνώντας τους μηχανισμούς δράσης της, τα πιθανά θεραπευτικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις για την εξατομικευμένη ιατρική.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για περιγραφική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διεξήχθη μια αναζήτηση σε πολλές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των PubMed, PsycINFO και Scopus. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που δημοσιεύθηκαν κυρίως μεταξύ το 2010 και 2022.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ωκυτοκίνη είναι ένα νευροπεπτίδιο που εμπλέκεται στον κοινωνικό δεσμό, την εμπιστοσύνη και την κοινωνική νόηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση ωκυτοκίνης μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συμπεριφορά, να βελτιώσει την αναγνώριση των συναισθημάτων και να αυξήσει την βλεμματική επαφή σε άτομα με αυτισμό. Ωστόσο, οι επιδράσεις της ωκυτοκίνης ποικίλλουν μεταξύ των ατόμων, υποδηλώνοντας την παρουσία ατομικών διαφορών στην ανταπόκριση στην ωκυτοκίνη. Οι μηχανισμοί δράσης της περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην κοινωνική επεξεργασία, όπως η αμυγδαλή και ο προμετωπιαίος φλοιός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα ανασκόπηση υπογραμμίζει τη συμμετοχή της ωκυτοκίνης στην παθοφυσιολογία του αυτισμού αλλά και τον πιθανό ρόλο της ως θεραπευτικό στόχο για τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργίας σε άτομα με αυτισμό. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση της πολυπλοκότητας των επιδράσεων της ωκυτοκίνης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης βιοδεικτών ή δεικτών συμπεριφοράς που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη χορήγηση της. Επιπλέον, η υπογραμμίζει τη σημασία των προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στον αυτισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια και τις ατομικές διαφορές στην ανταπόκριση στη θεραπεία.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental disorder characterized by social communication deficits and restricted, repetitive patterns of behavior. The neuropeptide oxytocin has emerged as a potential target for understanding and treating the social impairments associated with autism.

ΑΙΜ: Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental disorder characterized by social communication deficits and restricted, repetitive patterns of behavior. The neuropeptide oxytocin has emerged as a potential target for understanding and treating the social impairments associated with autism.

METHODOLOGY: A systematic search was conducted across multiple databases, including PubMed, PsycINFO, and Scopus, using relevant keywords such as “oxytocin,” “autism,” and “social impairments.” Studies published mainly between 2010 and 2022 were included.

RESULTS: Oxytocin is a neuropeptide involved in social bonding, trust, and social cognition. Studies have shown that oxytocin administration can enhance social behavior, improve emotion recognition, and increase eye contact in individuals with autism. However, the effects of oxytocin are variable across individuals, suggesting the presence of individual differences in oxytocin responsiveness. Oxytocin’s mechanisms of action involve modulation of brain regions implicated in social processing, such as the amygdala, prefrontal cortex, and reward circuitry.

CONCLUSION: The current thesis highlights the potential of oxytocin as a therapeutic target for improving social functioning in individuals with autism. However, further research is needed to fully understand the complexities of oxytocin’s effects, including identifying biomarkers or behavioral markers associated with oxytocin responsiveness. Additionally, the review underscores the importance of personalized medicine approaches in autism, considering the heterogeneity of the disorder and individual differences in treatment response.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ωκυτοκίνη, Aυτισμός, Kοινωνικές διαταραχές, Kοινωνική γνώση, Eξατομικευμένη ιατρική

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Oxytocin, Autism, Social impairments, Social cognition, Personalized medicine

Αριθμός σελίδων

63

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

134

Ψηφιακά Αρχεία

Διαθέσιμη εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Athousaki_Xrysoula_Dimosieysi