Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

03/07/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Δέσποινα Μπριάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Eυαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Μητρικός θηλασμός και δίδυμη κύηση. Περιγεννητικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με έναρξη και πρόωρη διακοπή

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Breastfeeding and twin pregnancy.Perinatal factors related to initiation and early termination

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο μητρικός θηλασμός είναι μία διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται εδώ και αιώνες από την αρχή της ζωής του ανθρώπου. Το μητρικό γάλα είναι γνωστό και ως υπερτροφή για το βρέφος, το οποίο χρειάζεται όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, για να έχει μία υγιή ανάπτυξη. Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο διακοπής του θηλασμού γεγονός το οποίο ανησυχεί τους ειδικούς υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης ήταν να διερευνήσει τους περιγεννητικούς παράγοντες που σχετίζονται με την έναρξη και πρόωρη διακοπή του μητρικού θηλασμού σε μητέρες με δίδυμη κύηση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed,με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: breastfeeding (θηλασμός),twins(δίδυμα),cessation(διακοπή),initiation(έναρξη)και factors( παράγοντες).Η συστηματική ανασκόπηση υπακούει τις οδηγίες PRISMA.Τα κριτήρια επιλογής -αποκλεισμού των άρθρων για συμπερίληψη στην παρούσα ανασκόπηση ήταν τα εξής:(1) θηλάζουσες ή μη θηλάζουσες μητέρες με δίδυμα βρέφη,(2)η έκβαση των μελετών να είναι η διακοπή του θηλασμού,(3) οι μελέτες να είναι πρωτογενείς δημοσιευμένες από 01/01/2010 έως 31/12/2021 και γραμμένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Επίσης, υπολογίστηκε το συγκεντρωτικό ποσοστό (pooled proportion)διακοπής του θηλασμού των διδύμων στους 6 μήνες με μετα-ανάλυση (STATA v. 13)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ηλεκτρονική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προέκυψαν 26 μελέτες, εκ των οποίων οι 7 συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Το συγκεντρωτικό ποσοστό (pooled proportion) διακοπής του θηλασμού στους 6 μήνες για τα δίδυμα βρέφη ήταν 0,70(95%CI:0,60-0,81)Η διακοπή του θηλασμού στα δίδυμα βρέφη σχετίστηκε με τη μικρότερη ηλικία μητέρας, το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, το κάπνισμα, το χαμηλότερο βάρος γέννησης των νεογνών, την απουσία υποστήριξης την περίοδο του θηλασμού και την αντίληψη περί μη επαρκούς παραγωγής γάλακτος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό των μητέρων διδύμων βρεφών που θηλάζουν μετά τους 6 μήνες είναι μικρό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν παρεμβάσεις με σκοπό την προαγωγή του θηλασμού μητέρων με δίδυμα βρέφη.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: Maternal breastfeeding is a process that has been guided by maternal instincts over centuries since a human is born.Breast milk is known as super food, especially for a newborn that needs a variety of nutrients in order to grow successfully.In modern societies early weaning is a rising phenomenon that concerns health specialists.

AIM: The purpose of this systematic review and meta-analysis was to investigate the perinatal factors associated with initiation and early cessation of breastfeeding in mother’s of twins.

METHODOLOGY: A systematic review of the international literature in the PubMed electronic database was performed,with the following keywords: breastfeeding,twins, cessation, initiation and factors.Systematic review obeys PRISMA guidelines.The selection criteria -exclusion of articles were the following:(1) breastfeeding or non-breastfeeding mother’s of twins,(2)the outcome of the participating studies should be cessation of breastfeeding (3)the studies should be primary published from 01/01/2010 to 31/12/2021 and written in English or Greek.Also, the pooled proportion of cessation of breastfeeding of twins at 6 months was calculated by meta-analysis (STATA v.13)

RESULTS: From the search of the international literature,26 studies emerged,of which 7 were included in the review.The pooled proportion of cessation of breastfeeding at 6 months for twin infants was 0.70(95%CI:0.60-0.81). Discontinuation of breastfeeding in twin infants was associated with younger maternal age,lower level of education, smoking,lower birth,lack of support during breastfeeding,and the perception that ” I cannot produce enough milk”.

CONCLUSIONS: The percentage of mothers of twin babies who breastfeed after 6 months is small.It is particularly important to develop interventions to promote breastfeeding in mothers of twin infants.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Μητρικός θηλασμός, Δίδυμη κύηση, Έναρξη, Διακοπή, Περιγεννητικοί Παράγοντες

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Breastfeeding,Twin Pregnancy, Initiation, Cessation, Perinatal Factors

Αριθμός σελίδων

59

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

46

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Dhima Florenca Dimosieysi