Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

22/07/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Exploring the quality of life of pediatric oncology nurses

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νοσηλευτική είναι ένα από τα πιο αγχογόνα επαγγέλματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των νοσηλευτών.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας της νοσηλευτικής εργασιακής ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών στην Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για συγκριτική μελέτη. Αξιολογήθηκε την ποιότητα της εργασιακής ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών και των παιδιατρικών νοσηλευτών των δύο μεγάλων παιδιατρικών δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα με το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Νοσηλευτικής Εργασιακής Ζωής (Quality of Nursing Work Life – QNWL). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας Statistical Package SPSS έκδοση 23.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 119 νοσηλευτές (79 παιδιατρικοί ογκολογικοί και 40 παιδιατρικοί). Η ποιότητα της εργασιακής ζωής του συνόλου των νοσηλευτών ήταν μέτρια στη μελέτη μας (138,87 ± 24,198). Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην υποκλίμακα «Επαγγελματική / Οικογενειακή Ζωή» (p = 0,003) και «Σχεδιασμός Εργασίας» (p = 0,002) καθώς και στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας QNWL, στην οποία εμφάνισαν αύξηση βαθμολογίας (145,08 ± 27.064) έναντι των παιδιατρικών νοσηλευτών (135,72 ± 22.132).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την επαγγελματική απόδοση των νοσηλευτών και την οικογενειακή τους ζωή με αποτέλεσμα τόσο την παροχή χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς όσο και την κακή ποιότητα ζωής των οικογενειών τους. Η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής των νοσηλευτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαχείριση των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Nursing is one of the most stressful professions that affect nurses’ quality of work life negatively.

AIM: Τhe aim of this study is to investigate the Quality of Nursing Work Life of pediatric oncology nurses in Greece.

METHODΟLOGY: This is a cross-sectional comparative study. We assessed quality of work life of pediatric oncology and pediatric nurses of the two major pediatric public hospitals in Greece with the use of Quality of Nursing Work Life Questionnaire. Data analysis was performed using Statistical Package SPSS version 23.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).The significance level was set at 0.05.

RESULTS: The study participated 119 nurses (79 pediatric oncology nurses and 40 pediatric nurses). The quality of work life of total nurses was moderate in our study (138.87 ± 24.198). Pediatric oncology nurses showed statistically significant differences in subscale “Work Life / Home Life” (p = 0.003) and “Work Design” (p = 0.002) as well as in the overall QNWL scale score, in which they showed an increase score (145.08 ± 27,064) against non-oncological pediatric nurses (135.72 ± 22.132).

CONCLUSIONS: The quality of work life is a factor that affects the professional performance of nurses and their family life resulting in both the provision of poorer quality services to patients and the poorer quality of life of their families. Improving nurses’ quality of work life should focus on the management of factors that affect it.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ποιότητα, Παιδιά, Νοσηλευτική, Εργασιακή ζωή, Ογκολογία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Quality, Children, Nursing, Work life, Oncology

Αριθμός σελίδων

88

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

124

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 22/01/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Dyrmishi_Silvia_Dimosieysi