Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

19/03/2021

Έτος εκπόνησης

2021

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Περδικάρης Παντελέημων (Επιβλέπων), Επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μοσχόβη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρωτότυπος Τίτλος

Εκπαιδευτικές ανάγκες γονέων παιδιών με καρκίνο

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Parents’ educational needs whose children suffer from cancer

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διάγνωση του καρκίνου σε ένα παιδί και η επακόλουθη θεραπεία του προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους γονείς. Παράλληλα, τα παιδιά ανήκουν μεταξύ των ομάδων ασθενών που δεν μπορούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες πληροφόρησης και εξαρτώνται από τις οικογένειές τους. Η ενημέρωση των γονέων για το σχέδιο διάγνωσης και θεραπείας του παιδιού βοηθά στην μείωση της αβεβαιότητας και τους άγχους τους, καθώς και στη φροντίδα του παιδιού στο σπίτι.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας ήταν να αναδείξει και να καταγράψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων παιδιών και εφήβων με καρκίνο σχετικά με την ενημέρωση και το είδος των πληροφοριών που έχουν ή/και αποκτούν για την νόσο, τη θεραπεία, τις επιπλοκές και την πρόγνωση, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις ανάγκες αυτές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cinahl και Scopus με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: education (εκπαίδευση), educational needs (εκπαιδευτικές ανάγκες) pediatric cancer (παιδικός καρκίνος), family (οικογένεια) και parents (γονείς). τα κριτήρια επιλογής – αποκλεισμού των άρθρων για συμπερίληψη στην παρούσα ανασκόπηση ήταν τα εξής: (1) οι μελέτες να αφορούν σε γονείς παιδιών, ηλικίας έως 18 ετών με επιβεβαιωμένη ιστολογικά διάγνωση καρκίνου, (2) να αφορούν σε ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών γονέων με παιδιά με καρκίνο, (3) η έκβαση των μελετών να είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες και η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των γονέων, όσο και των παιδιών, (4) οι μελέτες να είναι πρωτογενείς δημοσιευμένες από 01/01/2014 έως 31/12/2019 και γραμμένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ηλεκτρονική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προέκυψαν 255 μελέτες, εκ των οποίων οι 9 συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Τρείς από τις μελέτης ήταν συγχρονικές, 3 ποιοτικές, 2 μελέτες παρέμβασης και μία μικτή. Το δείγμα των γονέων κυμαινόταν από 8 έως 209 γονείς. Οι γονείς είχαν ανάγκη από πολύπλευρη ενημέρωση, που θα αφορούσε τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ιατρική φροντίδα των παιδιών και πληροφορίες σχετικά με τη ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειας. Σε μία μελέτη βρέθηκε ότι οι γονείς είχαν έλλειμμα γνώσεων σχετικά την πρόληψη των λοιμώξεων σχετιζόμενων με το καθετήρα και δεν γνώριζαν τα συμπτώματα της λοίμωξης. Επίσης, βρέθηκε ότι σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των γονέων διαδραματίζουν οι νοσηλευτές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι ιδιαίτερη σημαντική για την παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των γονέων και κατά συνέπεια αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της θεραπείας.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: A cancer diagnosis in a child and its subsequent treatment are particularly stressful for parents. At the same time, the children are among the groups of patients who cannot meet their own information needs and are dependent on their families. Educating parents about the child’s diagnosis and treatment plan helps to relieve their uncertainty and anxiety, as well as to take care of their child at home.

AIM: The purpose of this systematic review of the international literature was to highlight and record the educational needs of parents of children and adolescents with cancer regarding the information that they have and / or need to acquire about the disease, treatment, complications and prognosis, and to examine the factors that affect these needs.

METHODOLOGY: International bibliography was searched on the electronic databases PubMed, Cinahl and Scopus with the following keywords: education, family needs, educational needs, pediatric cancer and parents. The criteria for selecting – excluding articles were: (1) studies on parents of children < 18 years of age with a confirmed cancer diagnosis, (2) studies to identify the educational needs of parents with children with cancer, (3) the outcome of the studies should be the educational needs and the improvement of the provided care and of the quality of life of parents and the children, (4) the studies should be primary and be published from 01/01/ 2014 to 31/12/2019 and written in English or Greek.

RESULTS: From the search of the international literature, 255 studies emerged, 9 of which were included in the review. Three of the studies were cross-sectional, 3 qualitative, 2 intervention studies and one mixed method. The parental sample ranged from 8 to 209 parents. Parents needed multifaceted information regarding diagnosis, treatment, medical care, and information about the child’s and family’s psycho-emotional adjustment. One study found that parents had a lack of knowledge about catheter-related infections and were unaware of the symptoms of the infection. It was also found that nurses play an important role in parental education.

CONCLUSIONS: The recognition of educational needs is particularly important to provide effective and comprehensive parental information and is therefore a key factor in the success of treatment.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ανάγκες ενημέρωσης, Γονείς, Εκπαιδευτικές ανάγκες, Καρκίνος της παιδικής ηλικίας

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Childhood cancer, Educational needs, information needs, parents

Αριθμός σελίδων

82

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

0

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

96

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 19/09/2021

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2922149

Δημοσίευση

Draina_Maria_Dimosieysi