Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

10/10/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Δημήτριος Κάσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΔΠΘ

Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Δέσποινα Μπριάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Η επίδραση των ενδοοικιακών ρυπαντών στην εμφάνιση άσθματος και αλλεργικών εκδηλώσεων κατά τη παιδική ηλικία – Συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The impact of indoor environmental pollutants on asth-ma development and allergic manifestations in child-hood – systematic review and meta-analysis

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση του άσθματος και των αλλεργικών εκδηλώσεων κατά τη παιδική ηλικία σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση των μικροσωματιδίων διαμέτρου μικρότερης 10 μm, των αλλεργιογόνων των κατοικίδιων ζώων και της ορατής μούχλας στην εμφάνιση άσθματος και άλλων αλλεργικών εκδηλώσεων, συγκεκριμένα αλλεργικής ρινίτιδας, εκπνευστικού συριγμού και εκζέματος στα παιδιά. Απώτερος σκοπός ήταν η συμβολή στη συγκέντρωση πληροφοριών για την πρόληψη αλλεργικών νοσημάτων και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στο οικιακό περιβάλλον.

ΥΛΙΚΟ: Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στις ψηφιακές βάσεις δεδομένων PUB-MED,COCHRANE CLASSIC και SCOPUS τον Οκτώβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022 με περιορισμό στη γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά) και στη χρονολογία (αναζητήθηκαν άρθρα της τελευταίας δεκαετίας ). Αναγνωρίστηκαν 2016 μελέτες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η συλλογή δεδομένων έγινε από 2 ερευνητές ανεξάρτητα κατά PRISMA 2009. Η εκτίμηση της ποιότητας των μελετών έγινε με κλίμακες αξιολόγησης για συγχρονικές μελέτες, μελέτες κοορτής και μελέτες ασθενών μαρτύρων από 2 ερευνητές τυφλά. Στη μετα-ανάλυση τα αποτελέσματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας είτε το μοντέλο των σταθερών επιδράσεων (fixed effects model), είτε το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων (random effects model) στην περίπτωση που τα επιμέρους αποτελέσματα παρουσίαζαν σημαντική ετερογένεια. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα IBM SPSS v.28.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι συνολικά η παρουσία ορατής μούχλας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικών εκδηλώσεων περίπου κατά 28% με OR=1,28 (95% C.I.: 1,18 – 1,39) και η παρουσία μικροσωματιδίων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων αλλεργικών εκδηλώσεων περίπου κατά 15% με OR=1,15 (95% C.I.: 1,10 – 1,20).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης επεκτείνουν την υπάρχουσα γνώση, συμπληρώνουν τα διαθέσιμα δεδομένα για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Μεγαλύτερες συστηματικές μελέτες είναι απαραίτητες.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

INTRODUCTION: In recent years, there has been an increase in asthma and allergic manifestations during childhood worldwide.

OBJECTIVE: The aim of the study was to assess the effect of particulate matter with a diameter less than 10 μm, pet allergens and visible mold on the occurrence of asthma and other allergic manifestations, in particular allergic rhinitis, expiratory wheezing and eczema, in children. The ultimate goal was to contribute to the collection of information for the prevention of allergic diseases and the improvement of children’s living conditions in the domestic environment.

MATERIAL: The bibliography search was performed in the digital databases PUBMED, COCHRANE CLASSIC and SCOPUS in October 2021 and April 2022 with a limitation on language (Greek, English) and chronology (articles of the last ten years were searched). 2016 studies identified.

METHODS: The data collection was done by 2 researchers independently according to PRISMA 2009. The quality of the studies was assessed using appraisal checklists for cross-sectional studies, cohort studies and control patient studies by 2 investigators inde-pendently. In the meta-analysis, the results were analyzed using either the fixed effects model or the random effects model if the individual results showed significant heterogeni-ty. Statistical analyses performed with IBM SPSS v.28.

RESULTS: The statistical analysis shows that overall the presence of visible mold in-creases the risk of allergic manifestations about 28% with OR = 1.28 (95% C.I.: 1.18 – 1.39) and the presence of particulate matter increases the risk of other allergenic manifes-tations about 15% with OR = 1.15 (95% C.I.: 1.10 – 1.20).

CONCLUSION: The results of the study extend existing knowledge, complement the available data for the paediatric population. Larger systematic studies are necessary.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδί, Σπίτι, Αλλεργία, Άσθμα, Μούχλα, Μικροσωματίδια

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Child, Home, Allergy, Asthma, Mold, Particulate matter

Αριθμός σελίδων

69

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

86

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 10/04/2024

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Gkiounenioti_Xrysoula_Dimosieysi