Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

01/12/2021

Έτος εκπόνησης

2021

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Μίχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Δέσποινα Μπριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βασιλική Συριοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Επιδημιολογία του συνδρόμου Kawasaki σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Epidemiological characteristics of patients with Kawasaki disease in a Greek tertiary hospital

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νόσος Kawasaki είναι μία οξεία, αυτοπεριοριζόμενη εμπύρετη νόσος άγνωστης αιτιολογίας που επηρεάζει κατά κύριο λόγο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Χαρακτηρίζεται από συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση των μεσαίου μεγέθους αρτηριών προσβάλλοντας κυρίως τις στεφανιαίες αρτηρίες, γεγονός που αποτελεί και την κυρίαρχη αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας σε αυτά τα παιδιά. H αιτιοπαθογένεια της αγγειίτιδας Kawasaki παραμένει άγνωστη αν και νέες μελέτες υποστηρίζουν ότι ένα άγνωστο αντιγόνο, πιθανότατα ιός, που συνήθως προκαλεί ασυμπτωματική λοίμωξη, προκαλεί τη νόσο Kawasaki σε ένα σύνολο γενετικά προδιαθετειμένων παιδιών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση θεραπεία εκλογής αποτελεί η χορήγηση μίας υψηλής δόσης ενδοφλέβιας γ σφαιρίνης καθώς και μιας υψηλής δόσης ασπιρίνης κατά την οξεία φάση της νόσου μειώνοντας περίπου κατά 5% το ποσοστό των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Η αθεράπευτη νόσος έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με την ανάπτυξη ανευρυσμάτων στα στεφανιαία αγγεία σε ποσοστό ασθενών 15-25% που θα οδηγήσει πιθανά σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και θάνατο. Αντίθετα, η έγκαιρη έναρξη θεραπείας μπορεί να μειώσει τις διαστάσεις των στεφανιαίων ανευρυσμάτων από 25% σε 4 %.

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, των κλινικών συμπτωμάτων και των εργαστηριακών ευρημάτων που προδιαθέτουν σε επιπλοκές στο καρδιαγγειακό σύστημα των παιδιών που νοσηλεύτηκαν με τυπικό ή άτυπο Kawasaki.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη κοόρτης, κατά την οποία μελετήθηκαν τα ιατρικά αρχεία παιδιών με σύνδρομο Kawasaki, που νοσηλεύτηκαν στο τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2011 ως το Δεκέμβριο 2018. Η διάγνωση του συνδρόμου και ο προσδιορισμός των καρδιαγγειακών επιπλοκών βασίστηκε στα κριτήρια της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης (έτος 2017).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 61 παιδιά κάτω των 14 ετών διαγνώστηκαν με Kawasaki, 31 (50,8%) από αυτά πληρούσαν τα κριτήρια για το τυπικό σύνδρομο, ενώ 30 παιδιά (49,2%) θεωρήθηκαν με την άτυπη μορφή. Η παρουσίαση των περιστατικών εμφάνισε εποχιακή κατανομή νωρίς το χειμώνα (Δεκέμβριος 11,5%) και την άνοιξη (Μάρτιος 16,4% , Μάιος 11,55%). Αυξημένη τιμή της SGPT κατά τη διάρκεια της νοσηλείας συσχετίστηκε με επιπλοκές στο καρδιαγγειακό (P=0,027) και ήταν πιο συχνό στην τυπική εκδήλωση του συνδρόμου σε σχέση με την άτυπη (P=0,019). Από τα άτυπα περιστατικά 46,7% των παιδιών διαγνώστηκαν με καρδιαγγειακές επιπλοκές σε σχέση με το 38,7% των τυπικών μορφών, αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (P=0,54).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυξημένο ποσοστό άτυπων μορφών του συνδρόμου Kawasaki διαγνώστηκαν και παρουσιάστηκαν στη μελέτη μας σε σύγκριση με άλλες μελέτες για το καθορισμένο χρονικό διάστημα . Καρδιαγγειακές επιπλοκές ήταν συχνότερες στον πληθυσμό με την άτυπη εκδήλωση σε σχέση με την τυπική.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Kawasaki disease in an acute, self-limited febrile illness of childhood, mainly occurs in children under the age of 5 years. KD is characterized by systemic inflammation in all the medium-sized arteries and due to the predominant complications in the coronary arteries, it constitutes the leading cause of acquired heart disease in these children. The pathogenesis of KD remains unknown. Although, recent studies strongly support infection with a viral agent that usually results in asymptomatic infection, causing KD in a small subset of genetically predisposed children. The American Heart Association currently recommends treatment with a single, high dose of intravenous globulin and high-dose aspirin during the acute phase of the illness. If untreated, approximately 15–25% of children develop coronary artery aneurysms, which may lead to myocardial infarction and death. On the contrary, immediate initiation of therapy diminishes the size of aneurysms from 25% to 4%.

AIM: The assess of epidemiological characteristics, clinical symptoms and laboratory findings predisposing to cardiovascular complications in children hospitalized with typical and atypical KD.

METHODOLOGY: This is a retrospective analysis of the medical data from children with KD, admitted to a tertiary pediatric hospital in Athens, from January 2011 to December 2018. The KD diagnosis and the definitions for cardiovascular complications was based on the American Heart Association criteria (2017).

RESULTS: 61 children younger than 14 years were diagnosed with KD, 31 children (50,8%) were considered as typical KD, while 30 children (49,2%) were atypical cases. The presentation of cases showed a distribution in early winter (December 11,5% ) and spring (March 16,4%, May 11,55%). An elevated SGPT concentration during hospitalization was associated with cardiovascular complications (P=0,027) and was more common in typical KD than in atypical (P=0,019). From the atypical KD children 46,7% were diagnosed with cardiovascular complications in relation to 38,7% of typical, but with no statistical difference(P=0,54).

CONCLUSIONS: An increased percentage of atypical KD cases comparing with other studies was diagnosed during the study period. Cardiovascular complications were more prevalent in the atypical than the typical KD cases.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Στεφανιαία αγγεία, Σύνδρομο Kawasaki, Άτυπο Kawasaki, Επιδημιολογία, Καρδιαγγειακές επιπλοκές

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Coronary arteries, Kawasaki syndrome, Atypical Kawasaki, Epidemiology, Cardiovascular complications

Αριθμός σελίδων

60

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

149

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 07/06/2022

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό Δημοσίευση