Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

30/11/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Παρασκευή Ξεπαπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αλεξάνδρα Σολδάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Τροφικές προκλήσεις και διάγνωση της τροφικής αλλεργίας στα παιδιά

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Oral food challenges and diagnosis of food allergy in childrens

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η από του στόματος τροφική πρόκληση (ΣΤΠ) παραμένει η δοκιμασία εκλογής («gold standard») στη διάγνωση των τροφικών αλλεργιών και αποτελεί ένα αντικειμενικό μέτρο για την ανίχνευση αυτών, σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση, αξιολόγηση και τυποποίηση των συνταγών για διπλά τυφλές τροφικές προκλήσεις στο γάλα αγελάδας και τους ξηρούς καρπούς και η αξιολόγηση της τυφλότητας («blinding») και της ευληπτότητάς τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 12 παιδιά, ηλικίας 0-18 ετών με διεγνωσμένη IgE-μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία, τα οποία παρακολουθούνταν στη Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Δημιουργήθηκαν συνταγές διπλά τυφλών από του ΣΤΠ: Γάλα αγελάδας (ψημένο), Καρύδι, Φουντούκι, Αμύγδαλο, Αράπικο Φιστίκι και Κάσιους, μετά από ανασκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας. Δημιουργήθηκαν δύο συνταγές/δείγματα: α) Ενεργό (Active) δείγμα (αλλεργιογόνο) με κωδικό Α και β) Εικονικό (Placebo) δείγμα με κωδικό P που χορηγήθηκαν σε ξεχωριστές συνεδρίες. Για την αξιολόγηση της «τυφλότητας», χρησιμοποιήθηκε η «Τριγωνική Δοκιμή». Τρία δείγματα, με έξι πιθανούς συνδυασμούς A και P, προσφέρθηκαν σε υγιείς εθελοντές που είχαν ενημερωθεί ότι 2 δείγματα ήταν ίδια και 1 ήταν διαφορετικό και τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν το διαφορετικό δείγμα και γιατί. Η ευληπτότητα των συνταγών αξιολογήθηκε, μέσω συμπλήρωσης επικαιροποιημένου στον ελληνικό πληθυσμό ερωτηματολογίου. Δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια για τις ηλικιακές ομάδες παιδιών 0-4 ετών, 5-11 ετών και 12-18 ετών. Οι τροφικές προκλήσεις έγιναν με 5 σταδιακά αυξανόμενες δόσεις των αντίστοιχων τροφίμων, σύμφωνα με τις οδηγίες IFAAM, έως 1000 mg πρωτεΐνης τροφίμου, ανά 20 λεπτά και παρακολούθηση 2 ωρών, μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά στην τυφλότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως για όλα τα τρόφιμα, περίπου το 70% του δείγματος των υγιών εθελοντών δεν μπόρεσε να εντοπίσει διαφορές στα δείγματα. Οι συνταγές αξιολογήθηκαν, συνολικά, ως εύληπτες, τόσο από τους υγιείς εθελοντές (σκορ ηδονικής κλίμακας=4.7/5), όσο και από τα παιδιά με τροφική αλλεργία (σκορ ηδονικής κλίμακας=4.9/5).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την αναγκαιότητα προτυποποίησης εύληπτων συνταγών για διπλά τυφλές τροφικές προκλήσεις, ειδικά στον παιδιατρικό πληθυσμό, καθώς οι τροφικές αλλεργίες εμφανίζονται, κυρίως, σε μικρή ηλικία.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: The oral food challenge (OPC) remains the test of choice (“gold standard”) in the diagnosis of food allergies and is an objective measure for their detection, in a controlled environment.

AIM: The purpose of the study was to investigate, evaluate and standardize recipes for double-blind food challenges in cow’s milk and nuts and to evaluate their blinding and palatability.

METHODΟLOGY: The study included 12 children, aged 0-18 years, with diagnosed IgE-mediated food allergy, who were monitored at the Allergology and Clinical Immunology Unit of the “Panagiotis and Aglaia Kyriakou” Children’s Hospital. Double-blind recipes were created by OFC in: Cow’s milk (cooked), Walnut, Hazelnut, Almond, Peanut and Cashew, after a review of the relevant literature. Two recipes/samples were created: a) Active sample (allergen) with code A and b) Placebo sample with code P administered in separate sessions. To assess ‘blinding’, the ‘Triangle Test’ was used. Three samples, with six possible combinations of A and P, were offered to healthy volunteers who were told that 2 samples were the same and 1 was different and asked to identify which the different sample was and why. The palatability of the recipes was evaluated by completing a questionnaire updated for the Greek population. 3 different questionnaires were created for the age groups of children 0-4 years, 5-11 years and 12-18 years. Food challenges were made with 5 gradually increasing doses of the respective foods, according to the IFAAM guidelines, up to 1000 mg of food protein, per 20 minutes and a 2-hour follow-up, after the administration of the last dose.

RESULTS: Regarding ‘blinding’, the results showed that for all foods, approximately 70% of the sample of healthy volunteers could not detect differences in the samples. The recipes were evaluated, overall, as palatable, both by the healthy volunteers (hedonic scale score=4.7/5), and by the children with food allergy (hedonic scale score=4.9/5).

CONCLUSIONS: The findings of the present study indicate the necessity of standardizing palatable recipes for double-blind food challenges, especially in the pediatric population, as food allergies appear, mainly, at a young age.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Τροφική αλλεργία, Τροφική πρόκληση, Παιδιά, Προτυποποιημένες συνταγές

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Food allergy, Oral food challenge, Children, Standardized recipes

Αριθμός σελίδων

112

Ευρετήριο

Ναι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

1

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

110

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Kokkinou_Elpida