Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

30/09/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δέσποινα Μπριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Κατάθλιψη και αίσθημα μοναξιάς των γονέων πρόωρων νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ)

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Depression and loneliness among parents of premature infants admitted to Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όταν γεννιέται ένα νεογνό πρόωρo, τις περισσότερες φορές γίνεται άμεσα ο αποχωρισμός και από τους δύο γονείς, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μία πραγματικότητα για την οποία δεν είχαν προετοιμαστεί με αποτέλεσμα να βιώνουν μια έντονη συναισθηματική επιβάρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια νοσηλείας του μωρού τους. Η εισαγωγή στη ΜΕΝΝ μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων και στους δύο γονείς.

ΣΚΟΠΟΣ: Nα εκτιμηθεί το αίσθημα της μοναξιάς, η καταθλιπτική συμπτωματολογία και το μετατραυματικό στρες των γονέων με πρόωρα νεογνά που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και η σχέση μεταξύ τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μια συγχρονική, ποσοτική μελέτη και το δείγμα της αποτέλεσαν 251 γονείς, των οποίων το νεογνό γεννήθηκε πρόωρο και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) τριών νοσοκομείων της Αττικής. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, για τους σκοπούς της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε (α) ερωτήσεις για τη συλλογή κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων για τους γονείς και το νεογνό, (β) η κλίμακα της κατάθλιψης Center for Epidemiological Studies-depression, (γ) η κλίμακα της μοναξιάς UCLA (The UCLA Loneliness Scale), (δ) η κλίμακα Impact of Event Scale- Revised- Greek version (IES-R-Gr) για την ανίχνευση του μετατραυματικού στρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το συνολικό δείγμα των γονιών με μέση ηλικία τα 32,2 έτη (SD=15,4 έτη) το 69,7% ήταν γυναίκες. Οι μητέρες βίωσαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις υπό μελέτη κλίμακες, υποδηλώνοντας περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες καθώς και υψηλότερο αίσθημα μοναξιάς σε σύγκριση με τους πατέρες. Οι γονείς των οποίων τα νεογνά είχαν χαμηλό σωματικό βάρος και οι γονείς με προηγούμενη εμπειρία νοσηλείας στη ΜΕΝΝ εμφάνισαν στατιστικά σημαντικό υψηλότερο αίσθημα μοναξιάς. Το 62,6% των γονιών εμφάνισε καταθλιπτική συμπτωματολογία. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στο αίσθημα μοναξιάς και την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου και της εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Το 60,1% των συμμετεχόντων εμφάνισε συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Όσο περισσότερα ήταν τα συμπτώματα κατάθλιψης των συμμετεχόντων τόσο περισσότερα συμπτώματα αποφυγής, αναβίωσης και υπερδιέγερσης εμφάνισαν. Όσο περισσότερο ήταν το αίσθημα μοναξιάς τόσο περισσότερα συμπτώματα αποφυγής εμφάνιζαν οι συμμετέχοντες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έγκαιρη εντόπιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, της μοναξιάς και του μετατραυματικού στρες στους γονείς, των οποίων το νεογνό νοσηλεύεται στη ΜΕΝΝ είναι μείζονος σημασίας. Κατ’ επέκταση πρέπει να υπάρξει συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στη ΜΕΝΝ, προς την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων για τη διαχείριση των αναγκών και των συναισθημάτων του ευάλωτου αυτού πληθυσμού.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: When a newborn is born prematurely, it is often the immediate separation from both parents, who are confronted with a reality for which they were not prepared, as a result of which they experience a strong emotional burden throughout the baby’s hospitalization. Their entrance into the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) can trigger negative emotions in both parents.

AIM: To assess the feeling of loneliness, depressive symptoms and post-traumatic stress of parents with premature infants who are hospitalized in Neonatal Intensive Care Units (NICUs) as well as the relationship between them.

METHODΟLOGY: This is a modern, quantitative study and its sample consisted of 251 parents, whose newborn was born prematurely and was hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of three hospitals in Attica. The data were collected with a specially designed questionnaire, for the purposes of the study. The questionnaire included (a) questions for the collection of socio-demographic data on parents and the newborn, (b) the Center for Epidemiological Studies-depression scale, (c) the UCLA Loneliness Scale (d) ) the Impact of Event Scale- Revised- Greek version (IES-R-Gr) for the detection of post-traumatic stress.

RESULTS: Of our total sample of parents with a mean age of 32.2 years (SD = 15.4 years) 69.7% were women. Mothers experienced significantly higher scores on all scales under study, suggesting more symptoms of depression and post-traumatic stress as well as a higher sense of loneliness compared to fathers. Parents whose infants were underweight and parents with previous experience of hospitalization in NICU exhibited a statistically significant higher sense of loneliness. 62.6% of parents developed depressive symptoms. There was a statistically significant positive correlation between feeling lonely and the onset of depressive symptoms and a statistically significant negative correlation between psychological support from hospital staff and the appearance of depressive symptomatology. The 60.1% of our participants showed symptoms of post-traumatic stress. The more depressive symptoms the participants exhibited, the more symptoms of avoidance, resuscitation, and overstimulation occurred. The greater the feeling of loneliness, the more symptoms of avoidance the participants exhibited.

CONCLUSIONS: Early detection of depressive symptoms, loneliness and post-traumatic stress in parents whose newborn is hospitalized in NICU is of major importance. Consequently, a systematic and well-organized training of the staff working in NICU should be provided, and specific protocols, as well as individualized interventions should be implemented to manage the needs and feelings of this vulnerable population.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Γονείς, Πρόωρα Νεογνά, ΜΕΝΝ, Κατάθλιψη, Μοναξιά, Μετατραυματικό Στρες

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Parents, Premature Infants, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Depression, Loneliness, Post-Traumatic Stress

Αριθμός σελίδων

147

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

209

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 07/04/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”