Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

20/07/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παντελής Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Eκτίμηση της επιβίωσης παιδιών με οστεοσάρκωμα σε σχέση με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Survival rate estimation of osteosarcoma in children in colleration with the therapeutic approches

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το οστεοσάρκωμα αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια των οστών στα παιδιά. Η επιβίωση ασθενών με οστεοσάρκωμα μετά από χειρουργική εξαίρεση ως μονοθεραπεία ήταν μόλις 10%, ποσοστό που βελτιώθηκε σημαντικά έως και 70% μετά την εισαγωγή χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Η χημειοθεραπεία παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Προκειμένου να σχεδιαστεί θεραπευτικό πρωτόκολλο, λαμβάνονται υπόψιν οι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες της νόσου, μεταξύ αυτών και το ποσοστό νέκρωσης του οστεοσαρκώματος. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες συσχέτισης της επιβίωσης των ασθενών με το ποσοστό νέκρωσης του όγκου μετά τη προεγχειρητική χημειοθεραπεία, όπως αυτή εφαρμόζεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση επιβίωσης των παιδιών με οστεοσάρκωμα που έλαβαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία ανάλογα με το ποσοστό νέκρωσης του όγκου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική σειριακή μελέτη (cohort study) όλων των ασθενών με οστεοσάρκωμα που διαγνώσθηκαν από το 1997 έως 2018 στην Μονάδα Αιματολογίας – Ογκολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στο Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», είχαν λάβει προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακολούθησε εξαίρεση του όγκου με ιστολογική εκτίμηση του ποσοστού νέκρωσής του. Στο δείγμα μας τα περισσότερα παιδιά ήταν αγόρια (53,7%), η μέση ηλικία ήταν τα 12,5 έτη, κατά μέσο όρο το ύψος 157,57 cm και το βάρος 46,18 kg με αυξημένη τιμή γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH). Το 64,7% των παιδιών διέμεναν στην επαρχία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με υψηλό ποσοστό νέκρωσης (≥90%) του όγκου μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία είχαν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τα παιδιά που είχαν χαμηλό ποσοστό νέκρωσης (<90%). Τα παιδιά με καλή νέκρωση του όγκου (≥90%) στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία είχαν μειωμένο κίνδυνο θανάτου κατά 83% (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: To ποσοστό νέκρωσης του όγκου καθίσταται ισχυρός προγνωστικός παράγοντας. Το φύλο, η ηλικία, η φυλή, το ύψος, το βάρος και η LDH δεν είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την επιβίωση. Οι νέες θεραπευτικές επιλογές ενδεχομένως να επηρεάζουν τόσο το ποσοστό νέκρωσης του όγκου όσο και την επιβίωση των ασθενών. Επομένως νέες μελέτες απαιτούνται για τη βελτίωση των κριτηρίων επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Osteosarcoma is the most common bone malignancy in children. Survival of patients with osteosarcoma after surgical resection as monotherapy was only 10%, a rate that improved significantly to 70% after the introduction of chemotherapeutic agents. Chemotherapy presents several advantages but also complications and late effects. In order to design a treatment protocol, the adverse prognostic factors of the disease are taken into account, among them the osteosarcoma necrosis rate. From the recent literature, there are no studies that correlate patient survival with the rate of tumor necrosis after preoperative chemotherapy, as applied in modern treatment protocols.

AIM: The purpose of our study is to assess the survival of children with osteosarcoma who received preoperative chemotherapy according to the tumor necrosis rate.

METHODΟLOGY: A retrospective serial study (cohort study) of all patients with osteosarcoma diagnosed from 1997 to 2018, at the Hematology-Oncology Unit of the First Department of Pediatrics of the National and Kapodistrian University of Athens, Children’s Oncology Unit “Marianna B. Vardinogiannis-Elpida”, Children’s Hospital “Agia Sophia” and the Oncology Department of Children’s Hospital “Panagiotis and Aglaia Kyriakou”, had received pre-operative chemotherapy followed by excision of the tumor with histological assessment of the tumor necrosis rate. In our sample, most children were boys (53.7%), mean age was 12.5 years, mean height 157.57 cm and mean weight 46.18 kg, with elevated lactate dehydrogenase (LDH). The 64.7% of the children lived in the countryside.

RESULTS: It was observed that children with a high necrosis rate (≥90%) of the tumor after preoperative chemotherapy had higher survival rates compared to children who had a low necrosis rate (<90%). Children with a good tumor response (≥90% necrosis) to preoperative chemotherapy had an 83% reduced risk of death (p<0.05).

CONCLUSIONS: Τhe results make the rate of tumor necrosis a strong prognostic factor. Sex, age, race, height, weight, and LDH had no statistically significant association with survival. New treatment options may affect both tumor necrosis rate and patient survival. Therefore, new studies are needed to optimize the selection criteria of the appropriate therapeutic approach.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Οστεοσάρκωμα, Παιδιά, Ποσοστό νέκρωσης, Επιβίωση

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Osteosarcoma, Children, Tumor necrosis, Survival

Αριθμός σελίδων

61

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

70

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 20/01/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Kourou_Panagiota_Dimosieysi