Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

04/07/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Φλώρα Μπακοπούλου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Παλτόγλου, Ακαδημαϊκός υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Επίδραση της Βισφαινόλης Α στη θυρεοειδική λειτουργία κατά την νεογνική, παιδική και εφηβική ηλικία: Συστηματική Ανασκόπηση

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The Impact of Bisphenol A on thyroid function in neonates and children: A Systematic Review of the Literature

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βισφαινόλη Α (BPA) είναι ένας ενδοκρινικός διαταράκτης που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλαστικά προϊόντα και μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση σε διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες στα παιδιά.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να συνοψίσει την τρέχουσα γνώση για την επίδραση των συγκεντρώσεων της BPA στη λειτουργία του θυρεοειδούς σε νεογνά, παιδιά και εφήβους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Medline, Scopus, Clinical Trials.gov, Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL και Google Scholar, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του πρωτοκόλου PRISMA για συστηματικές ανασκοπήσεις (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Συμπεριλήφθηκαν μόνο μελέτες ασθενών-μαρτύρων, συγχρονικές και μελέτες κοόρτης που αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ της βισφαινόλης Α και της λειτουργίας του θυρεοειδούς σε νεογνά και παιδιά ηλικίας μικρότερης των 18 ετών. Αρχικά, αξιολογήθηκαν 102 άρθρα, τα οποία περιορίστηκαν σε 73 άρθρα μετά τον αποκλεισμό των διπλότυπων. Συνολικά 73 άρθρα αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους ερευνητές με βάση τον τίτλο/περίληψη και τα προκαθορισμένα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλέχθηκαν 18 άρθρα πλήρους κειμένου για περαιτέρω αξιολόγηση. Τελικά, στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 12 άρθρα πλήρους κειμένου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συμπεριληφθέντες μελέτες προσφέρουν δεδομένα που υποδηλώνουν αρνητική συσχέτιση των συγκεντρώσεων BPA με την TSH στα παιδιά, έναν εξαρτώμενο από το φύλο τρόπο δράσης και μια πιθανή επίδραση στην ομαλή νευροανάπτυξη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ασαφή σε σχέση με συγκεκριμένες συγκεντρώσεις θυρεοειδικών ορμονών και την επίδραση στην αυτοανοσία του θυρεοειδούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πιθανή αρνητική επίδραση της BPA στον αναπτυσσόμενο θυρεοειδή αδένα των παιδιών που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή νευροανάπτυξη, υποδηλώνει την ανάγκη σχεδιασμού μελετών που θα αποσαφηνίζουν τους υποκείμενους μηχανισμούς και τις επιδράσεις της BPA στη λειτουργία του θυρεοειδούς κατά την πρώιμη ζωή.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: Bisphenol A (BPA) is an endocrine-disrupting chemical widely used in plastic products that may have an adverse effect on several physiologic functions in children.

AIM: The aim of this systematic review is to summarize the current knowledge on the impact of BPA concentrations on thyroid function in neonates, children, and adolescents.

METHODOLOGY: Α systematic search of Medline, Scopus, Clinical Trials.gov, Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL, and Google Scholar databases according to PRISMA guidelines was performed. Only case–control, cross-sectional, and cohort studies that assessed the relationship between Bisphenol A and thyroid function in neonates and children aged <18 years were included. Initially, 102 articles were assessed, which were restricted to 73 articles after exclusion of duplicates. A total of 73 articles were assessed by two independent researchers based on the title/abstract and the predetermined inclusion and exclusion criteria. According to the eligibility criteria, 18 full-text articles were selected for further assessment. Finally, 12 full-text articles were included in the present systematic review.

RESULTS: The presented studies offer data that suggest a negative correlation of BPA concentrations with TSH in children, a gender-specific manner of action, and a potential effect on proper neurodevelopment. However, the results are inconclusive with respect to specific thyroid hormone concentrations and the effect on thyroid autoimmunity.

CONCLUSIONS: The potential negative effect of BPA in the developing thyroid gland of children that may affect proper neurodevelopment, suggesting the need to focus future research on designing studies that elucidate the underlying mechanisms and the effects of BPA in thyroid function in early life.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Βισφαινόλη, Παιδιατρική, Νεογνό, Τ4, Τ3

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Bisphenol, Pediatric, Infants, T4, Τ3

Αριθμός σελίδων

82

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

222

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Koutaki Diamanto Dimosieysi