Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/01/2023

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βασιλική Σπούλου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Καδίτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Αποτελεσματικότητα του εμβολίου της γρίπης στα παιδιά. Συστηματική ανασκόπηση

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Effectiveness of influenza vaccine in children. A systematic review

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ιός της γρίπης είναι σημαντικό αίτιο θνητότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα (VE %) του εμβολίου της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε όλες τις ηπείρους το χρονικό διάστημα 2009-2020.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση (2009-2020) στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cochrane. Οι λίστες αναφοράς  επιλεγμένων άρθρων εξετάστηκαν για τον εντοπισμό πρόσθετων μελετών. Οι μελέτες κοόρτης, οι μελέτες ασθενών/μάρτυρες, οι συγχρονικές μελέτες και οι συστηματικές ανασκοπήσεις ήταν επιλέξιμες για συμπερίληψη. Τα δεδομένα επιλέχθηκαν για τα ακόλουθα κριτήρια: ηλικία 0-17 ετών, αποτελεσματικότητα εμβολίου (VE%). Η ποιότητα της μελέτης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA). Η επιλογή της μελέτης και η αξιολόγηση ποιότητας διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους ερευνητές. Μοντέλα σταθερού ή τυχαίου αποτελέσματος, κατά περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας του εμβολίου ήταν διαθέσιμα από 48 επιλέξιμες μελέτες. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κυμαινόταν μεταξύ 3% – 93,5%, με 31 μελέτες να καταλήγουν σε ποσοστά αποτελεσματικότητας >50% και 2 μελέτες να βρήκαν αρνητικά αποτελέσματα. Οι αναλυόμενες μελέτες προέρχονται από την Ασία (39,9%), τις ΗΠΑ (35,4%), την Ευρώπη (18,8%) και την Ωκεανία (6,3%). Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων (VE%) κατά τη δεκαετία 2009-2019 ήταν σε: Ασία: 46,7%(95%CI 33,2-58,4), ΗΠΑ: 56,7%(95%CI 50,6 -62,7%), Ευρώπη: 46,2%(95%CI 33,2-59,1)(P-value:0,094). Το VE% σε 3 χρονολογικές περιόδους ήταν: (2009-2012): 66,8%,(95%CI 57,9-75,6%), (2013-2016) 43,3%(95%CI 34, 9-51,7% και (2017-2019):51,5%(95%CI 45,3-57,8%),(P-value:0,003).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου σε παιδιά και εφήβους, αν και όχι πολύ υψηλή, ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη χρονολογική περίοδο. Κατά την περίοδο 2009-2012 βρέθηκε η καλύτερη αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Influenza is common cause of mortality and morbidity in children worldwide. We aimed to investigate the effectiveness (VE %) of the flu vaccine in children aged 0-17 years on all continents between 2009-2020.

METHODΟLOGY: A systematic search (2009-2020) was conducted in PubMed, Scopus, Cochrane databases. Reference lists of selected articles were screened to identify additional studies. Cohort studies, patient / control studies, cross-sectional studies, and systematic reviews were eligible for inclusion. Data were selected for the following criteria: age 0-17years, vaccine effectiveness (VE%). Study quality was evaluated using the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA). Study selection and quality assessment were conducted by independent researchers. Fixed- or random-effect models, as appropriate, were used to synthesize data.

RESULTS: Vaccine effectiveness data were available from 48 eligible studies. Vaccine effectiveness ranged between 3% – 93,5%, with 31 studies ending up in efficacy rates >50% and 2 studies finding negative result. Analyzed studies come from Asia (39,9%), USA (35,4%), Europe (18,8%) and Oceania (6,3%). Vaccines effectiveness (VE%) through the decade 2009-2019 was in: Asia: 46,7%(95%CI 33,2-58,4%), USA: 56,7%(95%CI 50,6-62,7%), Europe: 46,2%(95%CI 33,2-59,1%)(P-value:0.094). VE% in 3 chronological periods was: (2009-2012): 66,8%,(95%CI 57,9-75,6%), (2013-2016) 43,3%(95%CI 34,9-51,7% and (2017-2019):51,5%(95%CI 45,3-57,8%),(P-value:0.003).

CONCLUSIONS: Influenza vaccine effectiveness in children and adolescents, although not very high, varied depending on the geographical area and chronological period. During 2009-2012 was found the best vaccine effectiveness throughout the decade.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Εμβόλιο, Αποτελεσματικότητα, Παιδιά

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Inluenza, Effectiveness, Children, Vaccines, Vaccination

Αριθμός σελίδων

88

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

154

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Lazarou_Chrysanthi_Dimosieysi