Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

31/03/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Ψυχολογικές επιπτώσεις παιδιών και εφήβων σε περίοδο Covid-19

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Psychological effects of children and adolescents in the period of Covid-19

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα παιδιά και οι έφηβοι ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού που επηρεάστηκαν περισσότερο σε ψυχικό, κοινωνικό και σωματικό επίπεδο, λόγω της έλευσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Η πανδημία και η καραντίνα, με τα περιοριστικά μέτρα που κάθε φορά εφαρμόστηκαν, επηρεάζει την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, τη συμπεριφορά, τη σχολική ζωή, τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδείξει τις ψυχολογικές επιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων σε περίοδο Covid-19 μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική, περιγραφική μελέτη με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου μέτρησης, με δείγμα ευκολίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Ελλάδος μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2021. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 παιδιά και έφηβοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19. Δημιουργήθηκε νέο ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε εξ’ υπαρχής (ab initio) με έξι εννοιολογικές κατασκευές που αναφέρονταν: στις ανησυχίες, στις αντιλήψεις που είχαν τα παιδιά και οι έφηβοι για το πως τους αντιμετωπίζουν οι γονείς τους, στις συναισθηματικές δυσκολίες, στις στρατηγικές αντιμετώπισης, στην εικόνα σώματος, στην πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων για το κατά πόσο η ζωή συνεχίζεται αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM® SPSS® Statistics Version 21. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κυρίων συνιστωσών καθώς και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Ως κατώφλι στατιστικής σημαντικότητας, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, θεωρήθηκε η τιμή p< 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων ήταν κορίτσια. Πάνω από το 80% των συμμετεχόντων παιδιών και εφήβων διέμεναν σε αστική περιοχή του Νομού Τρικάλων. Οι μισοί (50%) ήταν ηλικίας 12 ετών και άνω. Προέκυψαν πέντε από τους έξι παράγοντες: ανησυχίες παιδιών και εφήβων αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19 με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,79, αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων, με συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,68, συναισθηματικές δυσκολίες με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,75, στρατηγικές αντιμετώπισης με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,70, πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων για το κατά πόσο η ζωή συνεχίζεται αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας με Συντελεστή άλφα (α) Cronbach= 0,60. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ανησυχούν στατιστικά σημαντικά (p= 0,008) περισσότερο για την υγεία των δικών τους ανθρώπων όταν είναι μόνοι τους και δεν έχουν να μοιραστούν με κάποιον τις ανησυχίες τους, η μεγαλύτερη επιθυμία που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι να μάθουν πράγματα για την COVID-19 επηρεάζεται με θετικό πρόσημο στατιστικά σημαντικά (p= 0,009) από το αν υπήρξε κάποιο οικείο τους πρόσωπο που αρρώστησε από τον πανδημικό SARS-CoV-2, τα παιδιά και οι έφηβοι που μένουν μαζί με τους δυο γονείς τους θεωρούν στατιστικά σημαντικά περισσότερο (p= 0,001) ότι οι γονείς τους έχουν γίνει λιγότερο αυστηροί μαζί τους αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19, τα παιδιά και οι έφηβοι που μένουν μαζί με τους δυο γονείς τους θεωρούν στατιστικά σημαντικά περισσότερο (p= 0,013) ότι οι γονείς τους τους φροντίζουν περισσότερο αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19, τα παιδιά και οι έφηβοι που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πανδημία COVID-19 (p= 0,016) και οι γονείς τους είναι λιγότερο αυστηροί μαζί τους (p= 0,006) αναμένουν τη ζωή τους να επιστρέψει σε μια κανονικότητα αμέσως μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας COVID-19.Μετά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας, η πεποίθηση των παιδιών και των εφήβων ότι μαζί με τους φίλους θα προχωρήσουν στη ζωή, δυναμώνει στατιστικά σημαντικά από το κατά πόσο έχουν επιβαρυνθεί λιγότερο συναισθηματικά (p= 0,024) και από το κατά πόσο αντιμετωπίζουν θετικότερα την καθημερινότητά τους (p< 0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην συστηματική εκπαίδευση θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία καθώς και να ιδρυθούν συμβουλευτικές υποστηρικτικές δομές για παιδιά, εφήβους που να προάγουν την γενικότερη ευεξία τους αλλά και των οικογενειών τους.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Children and adolescents belong to the population groups that were most affected at a mental, social and physical level, due to the advent of the pandemic and the restrictive measures implemented to safeguard public health and the safety of citizens. The pandemic and quarantine, with the restrictive measures applied each time, affects their psychosocial development, behaviour, school life, family and friendships.

AIM: The purpose of this study was to highlight the psychological impact of children and adolescents in Covid-19 after the lifting of restrictions due to pandemic COVID-19.

METHODOLOGY: A cross-sectional, descriptive study was conducted using an appropriate measurement tool, with a convenience sample. The study was carried out in a hospital in Greece between June and August 2021. The sample consisted of 100 children and adolescents of the Trikala Regional Unit immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic. A new questionnaire was created that was designed from the beginning (ab initio) with six conceptual constructs that referred to: concerns, perceptions that children and adolescents had about how their parents treat them, emotional difficulties, coping strategies, image body, in the belief of children and adolescents about whether life continues immediately after the lifting of restrictions due to a pandemic. The statistical package IBM® SPSS® Statistics Version 21 was used. Principal component analysis as well as multiple linear regression were performed. A p value < 0.05 was considered as the threshold for statistical significance, when not specified otherwise.

RESULTS: Almost 60% of the participants were girls. Over 80% of the participating children and adolescents lived in an urban area of Trikala Prefecture. Half (50%) were aged 12 or over. Five of the six factors emerged: concerns of children and adolescents immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic with Cronbach’s alpha coefficient (α) = 0.79, perceptions of children and adolescents, with Cronbach’s alpha coefficient (α) = 0 .68, emotional difficulties with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.75, coping strategies with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.70, belief of children and adolescents about whether life continues immediately after the removal of restrictions due to pandemic with Coefficient alpha (α) Cronbach= 0.60. The statistical analysis showed that children and adolescents worry statistically significantly (p= 0.008) more about the health of their own people when they are alone and do not have someone to share their worries with, the greatest desire that children and teenagers to learn things about COVID-19 is positively affected statistically significantly (p=0.009) by whether there was someone close to them who got sick from the SARS-CoV-2 pandemic, the children and teenagers who live with them two of their parents consider statistically significantly more (p= 0.001) that their parents have become less strict with them immediately after the lifting of restrictions due to the COVID-19 pandemic, children and adolescents who live with both parents consider statistically significantly more (p= 0.013) that their parents care for them more immediately after the lifting of restrictions due to the COVID19 pandemic, children and adolescents who want to learn more about the COVID-19 pandemic (p= 0.016) and their parents are less strict with them (p= 0.006) expect their lives to return to a normality immediately after the obviation of restrictions due to the COVID-19 pandemic. After the lifting of restrictions due to pandemic, children and adolescents’ belief that together with friends they will move on in life,is statistically significantly strengthened by whether they are less emotionally burdened (p= 0.024) and by whether they are more positive about their daily life (p< 0.001).

CONCLUSIONS: Emphasis needs to be placed on the systematic education of issues related to mental health as well as the establishment of advisory support structures for children, adolescents to promote their general well-being and that of their families.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Πανδημία, Ψυχική υγεία, Ψυχολογικές επιπτώσεις, Οικογένεια, Γονείς, Άγχος, Θυμός, Κατάθλιψη

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Children, Adolescents, Pandemic, Mental health, Psychological effects, Stress, Anger, Depression

Αριθμός σελίδων

119

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

223

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 10/10/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”