Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

28/11/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αργύρης Ντινόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μαρία-Ροζέ Πονς Ροντρίγκεθ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Η διερεύνηση της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής του μίνι-συστήματος ταξινόμησης ικανότητας χειρισμού αντικειμένου (Μίνι-MACS) σε νήπια με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 1-4 ετών

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The investigation of the reliability of the Greek version of the Mini-MACS (Mini-MACS) in children with cerebral palsy, aged 1-4 years

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το μίνι-Σύστημα Ταξινόμησης Ικανότητας Χειρισμού Αντικειμένων (μίνιMACS) αναπτύχθηκε στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο σύστημα κατάταξης της ικανότητας των νηπίων.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής του μίνι-συστήματος ταξινόμησης της ικανότητας χειρισμού αντικειμένων (μίνι-MACS) σε νήπια, ηλικίας 1 έως 4 ετών, με εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π) ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αξιόπιστα και στον ελληνικό πληθυσμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Σε πρώτη φάση διερευνήθηκε η αξιοπιστία μεταξύ τριών εξεταστών (γονέων-φυσικοθεραπευτών-παιδονευρολόγων) με τον συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) σε ένα δείγμα 60 νηπίων, ηλικίας 1-4 ετών, από ιατρεία παρακολούθησης Ε.Π. Νοσοκομείων. Παράλληλα, ελέγχθηκε η συσχέτιση μεταξύ της ελληνικής εκδοχής του μίνι-MACS και του Συστήματος Ταξινόμησης Αδρής Κινητικής Λειτουργίας (GMFCS) με το συντελεστή συσχέτισης του Spearman (rs). Σε δεύτερη φάση, εξετάστηκε η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου μεταξύ γονέων και θεραπευτών σε ένα δείγμα 30 παιδιών με υποψία ή διαγνωσμένη Ε.Π., από ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία αξιολογήθηκαν δύο φορές σε διάστημα 7-10 ημερών. Η αξιοπιστία μεταξύ εξεταστών και ελέγχου επανελέγχου εκτιμήθηκε με τον συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) και η συσχέτιση μεταξύ της ελληνικής εκδοχής του Μίνι-MACS και του GMFCS με το συντελεστή συσχέτισης του Spearman (rs).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην πρώτη φάση διαπιστώθηκε ικανοποιητικός βαθμός συμφωνίας μεταξύ γονέων, φυσικοθεραπευτή και παιδονευρολόγου, καθώς ήταν άνω του 0.8 (ICC=0.888, 95% CI=0.781-0.939). Βρέθηκε υψηλή αξιοπιστία μεταξύ γονέα και φυσικοθεραπευτή (ICC=0.840, 95% CI= 0.609-0.923, p<0.001) και μεταξύ γονέα με παιδονευρολόγου (ICC=0.826, 95% CI= 0.585-0.915, p<0.001). Για τις εκτιμήσεις του φυσικοθεραπευτή και του παιδονευρολόγου, τα αποτελέσματα δείχνουν εξαιρετικό βαθμό αξιοπιστίας (ICC=0.995, 95% CI= 0.992-0.997, p<0.001). Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική ισχυρή συσχέτιση του GMFCS με του Mini-MACS τόσο για τους γονείς (r=0.688, p<0.001), για τους θεραπευτές (r=0.672, p<0.001), όσο και για την εκτίμηση των παιδονευρολόγων (r=0.657, p<0.001). Αναφορικά με την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability), ο συντελεστής ICC βρέθηκε πολύ υψηλός. Των γονέων ήταν 0.981 (95% ICC=0.960-0.991) και των θεραπευτών ήταν ίσος με 1.000, Κατά την εκτίμηση της συσχέτισης του Μίνι-MACS με το GMFCS στη δεύτερη φάση δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της κλίμακας GMFCS με τις αρχικές βαθμολογίες του Mini-MACS, τόσο για τους γονείς (r=0.224, p>0,05), όσο και για τους θεραπευτές (r=0,340, p>0,5).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ελληνική εκδοχή του μίνι-MACS καταδεικνύεται εξαιρετικά αξιόπιστη και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί με βεβαιότητα στην καθημερινή κλινική πρακτική από θεραπευτές, παιδονευρολόγους και γονείς για την αξιολόγηση των παιδιών ηλικίας 1 έως 4 ετών με Ε.Π. του ελληνικού πληθυσμού.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: The mini-Manipulative Ability Classification System (mini-MACS) was developed in the English language and is a reliable and valid rating system of toddler ability.

AIM: esting the reliability of the Greek version of the mini-MACS in children, aged 1 to 4 years, with cerebral palsy (CP), so that it can be applied to the Greek population as well.

METHODΟLOGY: In the first phase of the research, the reliability between three examiners (parents-physiotherapists-pediatric neurologists) was investigated with the intraclass correlation coefficient (ICC) in a sample of 60 infants, aged 1-4 years, from the follow-up by CP clinics. At the same time, the correlation between the Greek version of the mini-MACS and the gross motor function classification system (GMFCS) was checked with Spearman’s correlation coefficient (rs).In the second phase, the test-retest reliability between parents and therapists was examined in a sample of 30 children with suspected or diagnosed CP, from private clinics, which were evaluated twice over a period of 7-10 days. Test-retest reliability was assessed with the intraclass correlation coefficient (ICC), as well as the correlation between the Greek version of the mini-MACS and the GMFCS with Spearman’s correlation coefficient (rs).

RESULTS: In the first phase, a satisfactory degree of agreement was found between the parents, the physical therapist and the pediatric neurologist, as it was above 0.8 (ICC=0.888, 95% CI=0.781-0.939). High reliability was found between parent and physical therapist (ICC=0.840, 95% CI= 0.609-0.923, p<0.001) and between parent and pediatric neurologist (ICC=0.826, 95% CI= 0.585-0.915, p<0.001). For the estimates of the physical therapist and the pediatric neurologist, the results show an excellent degree of reliability (ICC=0.995, 95% CI= 0.992-0.997, p<0.001).Finally, a statistically significant positive strong correlation was observed between the GMFCS and the Mini-MACS both for the parents (r=0.688, p<0.001), for the therapists (r=0.672, p<0.001), as well as the evaluation of the pediatric neurologists (r =0.657, p<0.001). In the second phase, test-retest reliability was evaluated. The ICC coefficient between the scores of the initial examination and the re-examination of the two assessors (parent-therapists) was found to be very high (ICC=0.981 95% CI=0.960-0.991, p<0.001). In the second phase, no statistically significant correlation of the GMFCS scale with the initial Mini-MACS scores was observed,both for parents (r=0.224, p>0.05) and for therapists (r=0.340, p>0.5).

CONCLUSIONS: The Greek version of the mini-MACS is shown to be highly reliable and can now be confidently used in daily clinical practice by therapists, pediatric neurologists and parents for the assessment of children aged 1 to 4 years with PE of the Greek population.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Αξιοπιστία, Εγκεφαλική παράλυση, Σύστημα ταξινόμηση ικανότητας χειρισμού αντικειμένων, Συσχέτιση

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Reliability, Cerebral Palsy, Object Manipulation Classification System, Correlation

Αριθμός σελίδων

65

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

30

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/3246216

Δημοσίευση

Mastronikola_Niki