Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/09/2020

Έτος εκπόνησης

2020

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Γεώργιος Μοσχώνης (Επιβλέπων), Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διαιτολογίας, Διατροφής του Ανθρώπου και Άσκησης, La Trobe University, Μελβούρνη, VIC 3086, Αυστραλία

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής Διατροφικής Αξιολόγησης και Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρωτότυπος Τίτλος

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού αλγορίθμου για την κατάλληλη διαχείριση του σωματικού βάρους σε υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά σχολικής ηλικίας: αποτελέσματα από ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Assessment of the effectiveness of a therapeutic decision-support tool for the appropriate management of body weight of overweight/obese children: results of a randomised controlled trial

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παχυσαρκία αποτελεί μία νόσο, ο επιπολασμός της οποίας, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, τόσο στον ενήλικο όσο και στον παιδικό πληθυσμό. Αναφορικά με τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οι επιπτώσεις της νόσου στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή τους, είναι ποικίλες και σημαντικές.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ηλεκτρονικού αλγορίθμου για χρήση από παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και διαιτολόγους, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων συστάσεων διατροφής και τρόπου ζωής σε οικογένειες με υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη διεξήχθη σε 65 οικογένειες με υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, τα οποία ήταν ηλικίας 5-12 ετών, από παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και ένα διαιτολόγο στα νοσοκομεία Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία». Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε, μέσω συνεδριών, σε 35 οικογένειες, παρουσία των παιδιών, οι οποίες έλαβαν εξατομικευμένα διαιτολόγια και συστάσεις διατροφής και τρόπου ζωής με τη χρήση του αλγορίθμου. Επιπλέον 30 οικογένειες τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα ελέγχου όπου έλαβαν γενικές συμβουλές διατροφής και άσκησης. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης εξετάστηκε μέσω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη και σε ανθρωπομετρικούς δείκτες των παιδιών, πριν και μετά το τέλος της τρίμηνης παρέμβασης, μέσω του ελέγχου Repeated Measures ANOVA. Επιπλέον, με ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε η αποδοχή και ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από την παροχή των εξατομικευμένων συστάσεων ως αποτέλεσμα του αλγορίθμου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην πρόσληψη φυτικών ινών κατά 4.1 γρ./ημέρα και σημαντική μείωση της κατανάλωσης γλυκών (σοκολάτες και κεϊκ) και αλμυρών σνακ (πατατάκια) κατά 0.1 και 0.3 μερίδες την ημέρα, αντίστοιχα. Οι προαναφερθείσες αλλαγές στην ομάδα παρέμβασης βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σε σύγκριση με τις αλλαγές στην ομάδα ελέγχου (P<0.05). Επιπλέον, τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ζάχαρης κατά 4.6 γρ./ημέρα. Αναφορικά με τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στους ανθρωπομετρικούς δείκτες των παιδιών, η ομάδα ελέγχου παρουσίασε σημαντική αύξηση στο σωματικό βάρος και στην περιφέρεια μέσης κατά 1.4 κιλά και 2.1 εκ. αντιστοίχως, ενώ ο ΔΜΣ μειώθηκε σημαντικά κατά 0.4 κιλά/μ2 μόνο στην ομάδα παρέμβασης. Εντούτοις, οι προαναφερθείσες αλλαγές στην κατανάλωση ζάχαρης και στους ανθρωπομετρικούς δείκτες των παιδιών δεν βρέθηκαν να είναι σημαντικές μεταξύ των δύο ομάδων. Τέλος, το 54,1% των γονέων της ομάδας παρέμβασης χαρακτήρισε την υπηρεσία που έλαβε χρήσιμη αν και η πλειονότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ήταν γνωστές, ενώ το 51,4% θεώρησε το περιεχόμενο των πληροφοριών αρκετά κατανοητό και το 81,1% πολύ χρήσιμο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι επιθυμητές αλλαγές εντός της ομάδας παρέμβασης και οι μη επιθυμητές αλλαγές εντός της ομάδας ελέγχου, που παρατηρήθηκαν σε δείκτες διαιτητικής πρόληψης και ανθρωπομετρικούς δείκτες, καθώς και η ικανοποίηση των οικογενειών από την παρεχόμενη υπηρεσία υποδηλώνουν την δυναμική του αλγορίθμου να υποστηρίξει αποτελεσματικά επαγγελματίες υγείας στη λήψη αποφάσεων που σχετίζεται με την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών διατροφής και τρόπου ζωής για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Both in adults and children, obesity is a disease whose prevalence has been rising rapidly in recent years. As far as the overweight and obese children are concerned, the effects of this disease are varied and significant, both in childhood and adulthood.
AIM: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of a computerized decision-support tool, designed for pediatricians, pediatric endocrinologists and dieticians, as a means to prevent and tackle childhood obesity by providing personalized dietary and lifestyle recommendations to families with overweight or obese children.
METHODOLOGY: A randomized controlled clinical trial was conducted with families of 65 overweight/obese children, aged 5-12 years, by pediatricians, pediatric endocrinologists and a dietitian at Children’s Hospitals ”Aglaia Kyriakou” and ”Aghia Sofia”. The intervention was performed on 35 families, in the presence of children, who received personalized dietary and lifestyle recommendations from clinicians that used the tool. In addition, 30 families were randomized to the control group and they received general recommendations. The effectiveness of the intervention was examined through changes in dietary intake and in anthropometric data of children, collected at baseline and at the end of the three-month intervention period, through the Repeated Measures ANOVA test. In addition, a questionnaire assessed the acceptance and satisfaction of parents from the personalized recommendations provided as a result of the algorithm.
RESULTS: Children in the IG had a significant increase in the dietary intake of fibre and sucrose by 4.1 and -4.6 gr/day , respectively. In addition, children in the IG significantly reduced their consumption of sweets (i.e. chocolates and cakes) and salty snacks (i.e. potato chips) by 0.1 and 0.3 portions/day, respectively. Furthermore, the CG showed a significant increase of body weight and waist circumference by 1.4 Kg and 2.1 cm, respectively, while BMI decreased significantly only in the IG by 0.4 Kg/m2. However, the aforementioned changes did not differentiate significantly between study groups. Last but not least, 54.1% of parents in IG found the personalized recommendations that were provided to them to be helpful, although most of were already known,54.1% perceived them as quite comprehensible and 81.1% very useful
CONCLUSIONS: These findings indicate the dynamics of the developed tool in supporting clinicians to improve the effectiveness of healthcare and consequently families in improving obesity-related behaviors. However, further research is needed to confirm these findings.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Εξατομικευμένη διατροφή, Παρέμβαση, Παιδιά, Παχυσαρκία, Επαγγελματίες υγείας

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Personalized, Nutrition, Interventions, Children, Obesity, Healthcare professionals

Αριθμός σελίδων

74

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

0

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

88

Ψηφιακά Αρχεία

Michalopoulou_Maria_Diplomatiki_Ergasia

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2922149

Δημοσίευση

Michalopoulou_Maria_Dimosieysi