Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

01/11/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Παντελεήμων Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αλεξάνδρα Σολδάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση εφήβων στο σχολείο σε παγκόσμιο επίπεδο: Παρεμβάσεις για πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

School-Based Sex Education among Adolescents Worldwide: Interventions for the Prevention of Sexually Transmitted Infections and Unintended Pregnancies

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι έφηβοι συνιστούν ένα βασικό πληθυσμό που κινδυνεύει από έκθεση σε ΣΜΝ και ανεπιθύμητες κυήσεις, λόγω έκθεσης σε σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Ταυτόχρονα ο HIV κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κύριων αιτιών θανάτου στους εφήβους και ο επιπολασμός των ανεπιθύμητων κυήσεων σε εφήβους παγκοσμίως είναι σημαντικά υψηλός. Το σχολείο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των παιδιών και έχει θεωρηθεί ως το κατάλληλο περιβάλλον για παρεμβάσεις προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Οι σχολικές παρεμβάσεις για την πρόληψή των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των ακούσιων εγκυμοσύνων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας των εφήβων.

ΣΚΟΠΟΣ: Η συστηματική ανασκόπηση αποσκοπεί στη διερεύνηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που πραγματοποιηθήκαν σε εφήβους σε σχολικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Οι παρεμβάσεις αυτές σκόπευαν στην πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των ανεπιθύμητων κυήσεων στους εφήβους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μελετών στις τρεις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και CINAHL με πλήρες κείμενο (with Full Text) από 15/3/2021 έως 30/04/2021 με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά “Sexual Education”, “School”, “Adolescents”, “Teenagers”, “Sexual transmitted diseases”, “Sexually transmitted infections”, “Unintended pregnancies” , “Interventions”, “Prevention”. Προϋπόθεση για τη επιλογή των άρθρων ήταν να είναι δημοσιευμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να αποτελούν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους ηλικίας 10-19 ετών. Επίσης οι έρευνες έπρεπε να στοχεύουν στην πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητων κυήσεων και να έχουν διεξαχθεί σε σχολικό περιβάλλον και να έχουν δημοσιευθεί από 01/01/2016 έως 30/04/2021. Η επιλογή των άρθρων και ο διαχωρισμός αυτών σε στάδια εκλογής, μέχρι τον τελικό αριθμό άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανασκόπηση βασίστηκαν στην μέθοδο PRISMA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανευρέθηκαν συνολικά 2952 άρθρα, μέσω των μηχανών αναζήτησης από τα οποία τελικά 24 συμπεριλήφθηκαν στην τελική συστηματική ανασκόπηση. Σε αυτές τις 24 ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 13 χώρες συμμετείχαν συνολικά 59055 μαθητές. Μέσω της βαθμολόγησης της ισχύος των μελετών εκτιμάται ότι το 45,83% των μελετών ήταν επιπέδου Ι, ενώ το 54,17% ήταν επιπέδου ΙΙ, ενώ υπήρχε χαμηλός κίνδυνος σφαλμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μας υποδηλώνουν ότι οι σχολικές παρεμβάσεις για πρόληψη των ΣΜΝ και ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των εφήβων. Τα ευρήματα μας δείχνουν επίσης θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση των γνώσεων και των στάσεων των εφήβων μέσω των αντίστοιχων παρεμβάσεων. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν περισσότερο την αποτελεσματικότητα παρόμοιων προγραμμάτων. Τέλος, οι σχολικοί νοσηλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο και προτείνεται η συμμετοχή τους σε αντίστοιχες έρευνες και παρεμβάσεις.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Adolescents constitute a key population at risk of exposure to Sexually transmitted infections (STIs) and unintended pregnancies due to exposure to high-risk sexual behaviors. At the same time HIV ranks second among the leading causes of death among adolescents and the prevalence of unwanted pregnancies among adolescents worldwide is significantly high. The school plays a core role in the socialization and development of children and has been considered the appropriate environment for interventions to promote sexual and reproductive health. Sexual education has great potential in the direction of providing the necessary knowledge and skills to adolescents. School-based interventions to prevent sexually transmitted diseases and unintended pregnancies are vital to improving the Sexual and Reproductive Health of adolescents.

AIM: The systematic review aims to evaluate the results of school-based sex education interventions performed on adolescents worldwide, aiming at preventing sexually transmitted diseases (STDs) and unintended pregnancies.

METHODΟLOGY: The search of studies was conducted in the PubMed, Scopus, and CINAHL databases with Full Text from 15/3/2021 to 30/04/2021 with the following keywords “Sexual Education”, “School”, “Adolescents”, Teenagers”, “Sexually transmitted diseases”, “Sexually transmitted infections”, “Unintended pregnancies”, “Interventions”, “Prevention”. The articles should have been published in Greek or English language to be selected, as well as they should have been Randomized Control Trials (RCT) conducted among adolescent students aged 10-19 years. Furthermore, the studies should have aimed at the prevention of sexually transmitted diseases and unintended pregnancies and should have been conducted in a school environment and have been published from 01/01/2016 to 30/04/2021. The selection of the suitable articles and their separation into selection stages, up to the final number of articles used for the review was based on the PRISMA method.

RESULTS: A total of 2952 articles were found through search engines, of which 24 were eventually included in the final systematic review. A total of 59055 students participated in these 24 controlled randomized trials conducted in 13 countries. The grading of the strength of evidence is estimated that 45.83% of the studies were level I, while 54.17% were level II, as well as we found low risk of bias.

CONCLUSIONS: Our results suggest that school-based interventions to prevent STIs and unintended pregnancies are crucial to improving adolescent sexual and reproductive health. Our findings also show positive results in terms of improving adolescents’ knowledge and attitudes through the respective interventions. Future studies should further investigate the effectiveness of similar programs. Finally, school nurses play an important role in sex education at school and their participation in relevant research and interventions is highly suggested.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Σχολείο, Έφηβοι, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Sex education, School, Adolescents, Sexually transmitted diseases, Unintended pregnancy

Αριθμός σελίδων

109

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

267

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “British Journal of Child Health”