Ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Μ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Μ.Σ.:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αθανάσιος Μίχος, Αναπλ. Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Π.Μ.Σ.

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια
Αργύρης Ντινόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Μπριάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Παναγιώτα Περβανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Μ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Μ.Σ.:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Αθανάσιος Μίχος, Αναπλ. Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Π.Μ.Σ.

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια
Αργύρης Ντινόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Μπριάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Παναγιώτα Περβανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Φλώρα Μπακοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Μ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Μ.Σ.:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Αθανάσιος Μίχος, Αναπλ. Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Π.Μ.Σ.

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια
Ελένη Φρυσίρα, Καθηγήτρια
Αργύρης Ντινόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Μπριάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Παναγιώτα Περβανίδου, Επικ. Καθηγήτρια