ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ “Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα”, παρατείνεται

 • τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και στις ώρες 10:00 – 14:00, από τις 24/07/2019 έως 02/08/2019 και από τις 26/08/19 έως 20/09/2019

 Η Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω courier στην Γραμματεία του ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» στην παρακάτω διεύθυνση:

Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Φουαγιέ (Ημιώροφος) – 1ο Γραφείο
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Θηβών και Λεβαδείας, Γουδί, Αθήνα, ΤΚ: 11527

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26/09/2019

Η ενημέρωση για τον τόπο και την ώρα θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Στο τηλέφωνο: 697-40-2424-1,

στο email: msc-pediatrics@med.uoa.gr,

και στην ιστοσελίδα: https://www.msc-pediatrics.gr/

_________________

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» απευθύνεται σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και στις Εξειδικεύσεις της, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στο δημόσιο, στον ιδιωτικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

 • στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αυτού αντικειμένου
 • διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
 • προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019. Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση, καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η Δομή του Προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

 1. κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 2. κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 3. κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας, καθώς και
 4. τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών και τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για τη διετία 2019-2021, το συνολικό ύψος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε € 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των € 1.000,00 (χιλίων Ευρώ) δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να:

 • παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
 • εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους κυρίως ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη
 • παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (θα ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ)
 • υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα
 • προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της ΣΕ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα».
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις  σπουδές,  τη  διδακτική,  την  επαγγελματική  και  την  ερευνητική  εμπειρία,  τη  γνώση  της  χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
  Σημείωση: Οι   υποψήφιοι από  ιδρύματα  της  αλλοδαπής  πρέπει  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 5. Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 6. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας άλλης βασικής ευρωπαϊκής γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 10. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 11. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/89 του υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας ότι:
  1. Όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  2. Μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης (παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, πρακτική άσκηση).
  3. Αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
  4. Γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του/της μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
 14. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

 Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP (UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»