ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ είναι διετές και ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τα Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπυδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση (300 ώρες), καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα (σπανιότερα στην αγγλική γλώσσα).

Κατά την διάρκεια του Α’ και Β’ εξάμηνου σπουδών, τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, τις ώρες 15:00-21:30.

Κατά την διάρκεια του Γ’ εξάμηνου σπουδών, τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, τις ώρες 15:00-21:30.

Στο Δ’ εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και ολοκληρώνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Αρμοδιότητα για τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών και δυνατότητα τροποποιήσεων των μαθημάτων του ΠΜΣ έχει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία προβλέπεται από τον Ν. 4485/2017.

Η δομή του προγράμματος των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο

Δ’ Εξάμηνο