ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» είναι ένα ΠΜΣ Σύγχρονης Παιδιατρικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες των  ειδικευόμενων ιατρών, παιδιάτρων, νοσηλευτών και άλλων επιστημόνων υγείας.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στους παρακάτω τομείς:

 • Γενική Παιδιατρική
 • Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Γενετική
 • Φαρμακολογία
 • Εξειδικευμένη Παιδιατρική
 • Λοιμώξεις στην Παιδιατρική
 • Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης
 • Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική
 • Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία
 • Εφηβική Ιατρική
 • Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία
 • Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα
 • Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική
 • Βιοστατιστική
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική εργασία

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν :

 • να στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
 • να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
 • να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και την απονομή του ΔΜΣ. Η Δομή του Προγράμματος έχει ως εξής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Επιστημών Υγείας από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς επίσης και κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για τη διετία 2018-2020, το συνολικό ύψος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε € 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των € 1.000,00 (χιλίων Ευρώ) δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

 • να παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
 • να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους κυρίως ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 • να παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (θα ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ).
 • να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
 • να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της ΣΕ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα».
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις  σπουδές,  τη  διδακτική,  την  επαγγελματική  και  την  ερευνητική  εμπειρία,  τη  γνώση  της  χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
  Σημείωση: Οι   υποψήφιοι από  ιδρύματα  της  αλλοδαπής  πρέπει  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 5. Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 6. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας άλλης βασικής ευρωπαϊκής γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 10. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 11. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/89 του υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας ότι:
  1. Όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  2. Μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης (παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, πρακτική άσκηση).
  3. Αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
  4. Γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του/της μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
 14. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

 Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

 Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω courier στην Γραμματεία του ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα»

από τις 30/07/2018 έως 09/08/2018 και ώρες 11:00 – 15:00
και από τις 27/08/2018 έως 25/09/2018 και ώρες 11:00 – 15:00

στην παρακάτω διεύθυνση:

Κτήριο ΜΑΚΚΑ, Γραφείο 7
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Θηβών και Παπαδιαμαντοντούλου, Γουδί
Αθήνα, ΤΚ: 11527

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για προφορική συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 1/10/2018.

Η ενημέρωση για τον τόπο και την ώρα θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Στα τηλέφωνα: 697-40-2424-1 και 213-2013-384
και στο email: msc-pediatrics@med.uoa.gr


Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης