ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  1. κάτοχοι πτυχίου Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  2. κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  3. κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας, καθώς και
  4. τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών και τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 20 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί:

  1. όσοι φοιτητές ισοψηφήσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων φοιτητών, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανωτάτου αριθμού εισακτέων
  2. υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής, και
  3. μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ.34 του Ν.4485/2017 (μετά από αίτησή τους μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο αρ. 45 του Ν.4485/2017).

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Κάθε Μάιο-Ιούνιο με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ προκηρύσσεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’.

Μετά από Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ ορίζεται η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ), η οποία απαρτίζεται από 3 τουλάχιστον μέλη. Η ΕΕΜΦ αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και τους κατατάσσει σε σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της ΕΕΜΦ και της ΣΕ του ΠΜΣ.

Ο πίνακας επιτυχόντων (επιλεγέντων) επικυρώνεται από την Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών  μπορεί να γίνει μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.