ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κλπ), πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017).
  • παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 80% των ωρών κάθε μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα
  • εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη
  • παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (θα ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ)
  • υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα
  • προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να:

  Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το ΠΜΣ μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

 2. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις) μέχρι 6 ώρες ανά εβδομάδα. Η φύση του έργου που παρέχουν καθορίζεται από τη ΣΕ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Η αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.
 3. Η ΣΕ αποφασίζει για την χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, και χορηγεί υποτροφίες με τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω στην επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ή την επίδοσή τους στις μεταπτυχιακές σπουδές. (ν. 4485/2017, αρ. 35, παρ. 4). Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή (ν. 4485/2017, αρ. 35, παρ. 3).
 4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, προτεραιότητα δίνεται σε αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
 5. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.
 6. Ο έλεγχος των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών διέπεται από τις ισχύουσες για τους προπτυχιακούς φοιτητές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
 7. Η αντιγραφή κατά τις εξετάσεις και κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και η ιδιοποίηση θεωριών ή απόψεων άλλων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
 8. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
  • υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
  • έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα
  • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό
  • έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα
  • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών
  • υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους
  • δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
 9. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αξιολογούν ανωνύμως, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική διαδικασία, τον διδάσκοντα και τη γενικότερη λειτουργία του ΠΜΣ, βάσει συγκεκριμένων ερωτηματολογίων. Τα σχετικά έντυπα, δύο (2) στο σύνολο, καλύπτουν τις εξής ενότητες: το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τις γραπτές ή/και προφορικές εργασίες, τον/τους διδάσκοντα/ες, το τυχόν επικουρικό διδακτικό προσωπικό, την ύπαρξη εργαστηριακών μαθημάτων, κ.α. Η Γραμματεία συλλέγει τα έντυπα και τα καταγράφει, προκειμένου να εξαχθούν συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται από τον/την Διευθυντή/τρια του ΠΜΣ στην ΣΕ και ενημερώνονται σχετικά οι εκάστοτε διδάσκοντες. Επιπρόσθετα, σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε σχετική έκθεση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής (σε συνέχεια σχετικής ζήτησης), με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ.
 10. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται:
  • η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα
  • η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
  • η υποβολή στην ΣΕ των Φύλλων Αξιολόγησης των Μαθημάτων (οι αξιολογήσεις παραδίδονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ και δεν αναφέρουν το όνομα του μεταπτυχιακού φοιτητή) στο τέλος κάθε εξαμήνου
  • η εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας
  • μία δημοσίευση, η οποία προκύπτει από τη Διπλωματική Εργασία, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Ελληνικό ή Διεθνές). Αυτό αποτελεί δείγμα ποιότητας της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας.
 11. Η καθομολόγηση γίνεται στη Γενική Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και σε χώρο της Ιατρικής Σχολής παρουσία του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
 12. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
 13. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
 14. Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΕΚΠΑ. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταβάλλει τα δίδακτρα πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου και πριν από την εγγραφή του στο κάθε εξάμηνο.