Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/05/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Εκτίμηση του άγχους των νοσηλευτών στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Assessment of nurses’ stress in pediatric oncology departments

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα νοσηλευτών που εκτίθενται σε πληθώρα αγχογόνων παραγόντων στον εργασιακό τους χώρο.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του άγχους των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μη παρεμβατική συγκριτική μελέτη σε δείγμα 120 νοσηλευτών που εργάζονται σε παιδιατρικά τμήματα αιματολογίας – ογκολογίας και παιδιατρικά και παιδοχειρουργικά τμήματα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Nurse Stress Scale. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθεί την κανονική κατανομή και μιας διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test). Ο έλεγχος της ομοιογένειας της διασποράς μεταξύ των συγκρινόμενων δειγμάτων γίνεται με το Levene test. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v. 26 και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύνολο των νοσηλευτών αναφέρουν ότι βιώνουν στατιστικά σημαντικό έντονο άγχος για όλες τις υποκλίμακες της κλίμακας NSS. Οι μισοί νοσηλευτές αναφέρουν ότι βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά, ενώ το επίπεδο άγχους μειωνόταν με την αύξηση της προϋπηρεσίας. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του άγχους και του θανάτου και «Υποφέρειν» και της έλλειψης υποστήριξης από το προσωπικό στους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές που ανέφεραν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συσχέτιση του άγχους με την αβεβαιότητα της θεραπείας των ασθενών. Ιδιαίτερα αγχογόνοι παράγοντες για τους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές είναι το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το φυσικό περιβάλλον, ο φόρτος εργασίας, οι συγκρούσεις με νοσηλευτές, προϊσταμένους, και γιατρούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά ενώ το ψυχολογικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερα αγχογόνους παράγοντες.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Pediatric oncology nurses are a special group of nurses who are exposed to a variety of stressors in their workplace.

AIM: The purpose of the study is to investigate the stress of pediatric oncology nurses.

METHODΟLOGY: This is a non-invasive comparative study on a sample of 120 nurses working in pediatric departments of hematology – oncology and pediatric and pediatric surgery departments. The Nurse Stress Scale was used for data collection. The x2 test (chi-square test) was used to investigate the relationship between two categorical variables. Student’s t-test was used to investigate the relationship between a quantitative variable following the normal distribution and a bisector variable. The homogeneity of the dispersion between the compared samples is checked with the Levene test. The data analysis was performed with the statistical package SPSS v. 26 and at the level of statistical significance 0.05.

RESULTS: All nurses report experiencing statistically significant severe stress for all subscales of the NSS scale. Half of the nurses report experiencing stress often or very often, while the level of stress decreased with increasing seniority. A statistically significant correlation was observed between stress and death and “suffering” and a lack of staff support in pediatric oncology nurses who reported a statistically significantly lower correlation between stress and patient treatment uncertainty. Particularly stressful for pediatric oncology nurses are psychological, social, physical environment, workload, conflicts with nurses, supervisors, and physicians.

CONCLUSIONS: Pediatric oncology nurses experience stress often or very often while the psychological, social and physical environment are particularly stressful factors.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδιατρικοί νοσηλευτές, Ογκολογικοί νοσηλευτές, Εργασιακό άγχος, Προσωπική διεργασία και προγραμματισμός.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Pediatric nursing, Oncology nursing, Occupational stress, Personnel Staffing and Scheduling.

Αριθμός σελίδων

114

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

16

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Lioka_Eleni_Dimosieysi