ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος»

H διαδικασία κατάθεσης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνεται αποκλειστικά με τους ατομικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή από τον χώρο του. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ ώστε να  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες / διαδικασίες .

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την κατάθεση των εργασιών είναι η εξής:

 1. Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, ο φοιτητής θα λαμβάνει από τη Γραμματεία τα παρακάτω έντυπα:
  • Βεβαίωση έγκρισης της εργασίας υπογεγραμμένη από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, με τα πλήρη στοιχεία των μελών αυτής (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, Τμήμα, Ίδρυμα) (βλέπε υπόδειγμα 1).
  • Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο ενός πιστού αντιγράφου σε μορφήPDF (βλέπε υπόδειγμα 2).
  • Η δήλωση για περιορισμό της πρόσβασηςστο πλήρες κείμενο,μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 6 μήνες γίνεται χωρίς αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί τη μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα 12, 24, ή 36 μηνών, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη, στην οποία θα επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους, και η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή (βλέπε υπόδειγμα 3). Το αίτημα εξετάζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, και σε περίπτωση απόρριψής του, θα ισχύσει ο περιορισμός των 6 μηνών.
 2. Στη συνέχεια ο φοιτητής θα πρέπει νααναρτήσει υποχρεωτικά την εργασία του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» από την ιστοσελίδα https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html.
 3. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα προαναφερθέντα έγγραφα στη Βιβλιοθήκη, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να εκδοθεί η Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης διπλωματικής εργασίας σε δυο αντίτυπα. Το ένα θα παραδίδεται στον φοιτητή για προσωπική του χρήση και το άλλο θα προσκομίζεται από τη Βιβλιοθήκη στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής για την ορκωμοσία του φοιτητή.

Για την ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας στον Πέργαμο απαιτείται η χρήση των κωδικών που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr.

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

 • Διεύθυνση: Μικράς Ασίας και Δήλου 1, Γουδή, Τ.Κ. 11527, 1ος όροφος
 • Τηλέφωνο: (+30) 210 746 1400, (+30) 210 746 1401
 • FAX: (+30) 210 746 1501
 • Ωράριο: Δευτέρα – Πέμπτη: 08.00 – 19.00 & Παρασκευή 08.00 – 15.00
 • Email: epistigias@lib.uoa.gr