Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

14/06/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Ποιότητα ζωής παιδιών με καρκίνο

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Quality of life of children with cancer

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα παιδιά με καρκίνο εμφανίζουν πολλά συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής τους (QoL).

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της QoL των παιδιών με καρκίνο και η διερεύνηση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών τους συμπτωμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μη παρεμβατική συγχρονική μελέτη σε δείγμα γονέων 100 νοσηλευόμενων παιδιών με καρκίνο στα δυο μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα “Quality of Life Scale” (QoLS) και η κλίμακα PSC-35. Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες x2 και t-test και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 100 γονείς παιδιών (51 αγόρια, 49 κορίτσια) με καρκίνο, με μέση ηλικία 41.94 ± 5.27 έτη για τους γονείς και 10.74 ± 4.21 έτη για τα παιδιά. Οι γονείς αναφέρουν υψηλή συνολική βαθμολογία στην QoLS (Mean ± SD:97.85 ± 22.84, Median: 94, IQR: 52-151) ενώ αναφέρουν υψηλή βαθμολογία στην Περιβαλλοντική Διάσταση (Mean ± SD: 38.14 ± 4, 46, Median: 39, IQR: 25-45) και στη Σωματική Διάσταση (Mean ± SD: 28.20 ± 11.32, Median: 27, IQR: 11-52). Η μέση συνολική βαθμολογία της κλίμακας PSC-35 για το δείγμα της μελέτης είναι Mean ± SD: 18.01 ± 6.78 και 12% των παιδιών εμφάνισαν τιμές >24. Οι γονείς (25%) ανέφεραν ότι το παιδί τους είχε συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα και το 84.1% των γονέων επιθυμούσαν ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η QoL των παιδιών με καρκίνο είναι υψηλή παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά εμφανίζουν συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Children with cancer show many emotional and behavioral symptoms that negatively affect their quality of life (QoL).

AIM: The aim of the study was to assess the QoL of children with cancer and to investigate their emotional and behavioral symptoms.

METHODΟLOGY: This is a non-invasive cross-sectional study on a sample of parents of 100 children treated for cancer in the two largest public pediatric hospitals in Greece. The Quality of Life Scale (QoLS) and the PSC-35 scale, the x2 and t-test were used and the significance level was set at 0.05.

RESULTS: The study involved 100 parents of children (51 boys, 49 girls) with cancer, with a mean age of 41.94 ± 5.27 years for parents and 10.74 ± 4.21 years for children. Parents report a high overall score on QoLS (Mean ± SD: 97.85 ± 22.84, Median: 94, IQR: 52-151) while reporting a high score on the Environmental Dimension (Mean ± SD: 38.14 ± 4, 46, Median: 39, IQR: 25-45) and in the Physical Dimension (Mean ± SD: 28.20 ± 11.32, Median: 27, IQR: 11 52). The PSC-35 scale mean total score of the study sample was Mean ± SD: 18.01 ± 6.78 and 12% of the children showed values >24. Parents (25%) stated that their child has emotional or behavioral problems and 84.1% of parents wanted psychological support of their children.

CONCLUSIONS: The QoL reported by parents of children with cancer is high despite the fact that many of them show emotional or behavioral symptoms.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ποιότητα ζωής, Καρκίνος, Παιδί, Πόνος, Άγχος, Συμπληρωματικές θεραπείες, Εναλλακτικές θεραπείες

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Quality of life, Cancer, Children, Pain, Anxiety, Complementary therapies, Alternative therapy

Αριθμός σελίδων

121

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

155

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Panagiotakopoulou_Ioanna_Dimosieysi