ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4957/2022) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH: KΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ», ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι φοιτητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4957/2022, άρθρο 86, παρ.4 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022, δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204899

μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 02/10/2023 έως 16/10/2023 την αίτησή τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους από την Ιατρική Σχολή, εφόσον καλύπτουν και τις προϋποθέσεις αριστείας στο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους (ΦΕΚ 4899/Β’/16.09.2022/ άρθρο 2/παράγραφος 3).

Στο ΦΕΚ 4837/Β′/01.08.2023, δημοσιεύτηκε η αριθμ. 84560/Ζ1/27.07.2023 Υπουργική Απόφαση, όπου διαπιστώνεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα.

Σημειώνεται ότι

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα»

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP (UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»