Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

2/11/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Δέσποινα Μπριάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Eυαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Χρήστος Γιαννιός, Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος, Διευθυντής Αναπτυξιολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Πρωτότυπος Τίτλος

Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Perinatal risk factors and autism spectrum disorder

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (Autistic Spectrum Disorders-ASD) περιλαμβάνουν τον αυτισμό, το σύνδρομο Asperger (AS) και τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που δεν προσδιορίζεται διαφορετικά (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified – PDD- NOS).

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η αναζήτηση της επίδρασης διαφόρων περιγεννητικών παραγόντων στην εκδήλωση ASD.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στην παρούσα ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανές αναζήτησης MEDLINE, ERIC και Google Scholar για τον εντοπισμό μελετών με αντικείμενο την επίδραση περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου στην μελλοντική εκδήλωση ΑSD, μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Μαΐου 2022. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 411 άρθρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανασκόπηση έδειξε πως οι πολλαπλές κυήσεις, η διατροφή και το κάπνισμα της μητέρας, η προχωρημένη ηλικία των γονέων, η προωρότητα, ο μη θηλασμός, καθώς και το χαμηλό και αυξημένο βάρος γέννησης έχουν σταθερά αναφερθεί ως παράγοντες κινδύνου. Υπάρχει διχογνωμία για την επίδραση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, των βαρέων μετάλλων, της μητρικής κατανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης αντιβιοτικών, της καισαρικής τομής και των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη μελλοντική εκδήλωση αυτισμού. Οι διαφορές στον πληθυσμό, τη μεθοδολογία των μελετών και η πιθανή επίδραση συγχυτικών παραγόντων ενδέχεται να συμβάλλουν στην ετερογένεια των αποτελεσμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε συνδυασμό με τα καλά προσδιορισμένα γενετικά αίτια, η σύγχρονη έρευνα έδειξε ότι περιγεννητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τον αναπτυσσόμενο εμβρυικό εγκέφαλο και να προδιαθέσουν σε ανάπτυξη ASD. Προοπτικές και μακροχρόνιες μελέτες με σταθερή μεθοδολογία ως προς τη μέτρηση της έκθεσης στον παράγοντα κινδύνου και την επιβεβαίωση της διάγνωσης, καθώς και η απομόνωση πιθανών συγχυτικών παραγόντων ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό αιτιολογικών συσχετίσεων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

INTRODUCTION: Autistic spectrum disorders (Autistic Spectrum Disorders-ASD) include autism, Asperger syndrome (AS) and Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD- NOS).

OBJECTIVE: This review aimed to investigate the association between perinatal factors and ASD development.

MATERIAL – METHODS: The review team used MEDLINE, ERIC and Google Scholar search engines for the identification of studies focusing on the effect of perinatal factors on the future development of autism. We have included studies from January 2010 to May 2022. 411 studies were found.

RESULTS: Consistently reported risk factors are multiple deliveries, maternal nutrition and smoking, advanced parental age, prematurity, lack of breastfeeding, as well as low and excessive birth weight. There is controversy in the literature regarding the potential effect of environmental pollution, heavy metals, maternal alcohol consumption, antibiotic use, caesarean section, as well as assisted reproductive technologies on the future development of autism. Population differences, methodology variations and possible effect of confounding factors may have contributed to the heterogeneity of the results.

CONCLUSION: Research has demonstrated that specific perinatal factors may disturb the normal development of the fetal brain and predispose to future development of ASD. Prospective and long-term studies with consistent methodology in terms of exposure to the environmental risk factor and diagnosis confirmation as well as with isolation of confounding factors, will contribute to the identification of any causative associations.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, Χαρακτηριστικά, Ταξινόμηση, Παράγοντες κινδύνου, Περιβάλλον

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Autism Spectrum Disorders, Characteristics, Classification, Risk Factors, Environment

Αριθμός σελίδων

75

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

303

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Aggeli_Stamatina_Eleftheria_Dimosieysi